Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(3): 197 -200

VÝZNAM MR VYŠETŘENÍ U DIAGNÓZY CHRONICKÁ REKURENTNÍ MULTIFOKÁLNÍ OSTEOMYELITIDA

THE IMPORTANCE OF MR EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC RECURRENT MULTIFOCAF OSTEOMYELITIS

Jarmila Skotáková1, Ivana Červinková1, Jan Šenkyřík1, Anna Seehofnerová1, Marcel Schüller2
1 Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
2 Pediatrická klinika FF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce
Článek se zabývá současnými trendy v diagnostice chronické rekurentní multifokálníosteomyelitidy.
SOUHRN

Skotáková J, Červinková I, Šenkyřík J, Seehofnerová A, Schiille M. Význam MR vyšetření u diagnózy chronická rekurentní multifokální osteomyelitida

Článek upozorňuje na výskyt velmi vzácného onemocnění - chronické rekurentní multifokální osteomyelitidy (CRMO, označované též nebakteriální osteomyelitida NBO). Cílem je diskutovat význam magnetické rezonance (MR) ve vyšetřovacím algoritmu tohoto nebakteriálního kostního zánětlivého onemocnění.

Typicky se CRMO vyskytuje u dětí a adolescentů s incidencí přibližně 1/1 milion dětí a adolescentů/l rok (1, 2). Přestože se CRMO často klinicky manifestuje jako unifokální postižení, jedná se ve většině případů o  onemocnění multifokální. Ke stanovení správné diagnózy jednoznačně přispívá vyšetření MR, a to zejména celotělové MR (WBMR), které díky své vysoké senzitivitě a dostatečné velikosti vyšetřovaného pole informuje o rozsahu zánětlivého postižení kostní dřeně. Z našich zkušeností vyplývá, že WBMR je vhodným nástrojem jak pro diagnostiku CRMO, tak pro monitoraci léčebné odpovědi zvolené terapie. Autoři předpokládají, že MR diagnostika CRMO může v  některých případech nahradit diagnostickou kostní biopsii. Nadále však zůstává otázkou k diskusi, po jak dlouhou dobu je nutné děti s CRMO pomocí WBMR sledovat.

Klíčová slova: CRMO, děti a adolescenti, skiagramy, celotělové MR

Major statement

The article deals with current trends in the diagnosis of chronic recurrent multifocal osteomyelitis.

SUMMARY

Skotáková J, Červinková I, Šenkyřík J, Seehofnerová A, Schiille M. The importance of MR examination in the diagnosis of chronic recurrent multifocal osteomyelitis

The aim of the article is to draw attention to a rare condition - chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO). The main aim is to discuss the importance of using WBMRI (whole body MRI) in diagnostic algorithm.

CRMO is a typical disease in childhood and adolescence with an incidence of 1 case in 1 million children per year. Despite the word "multifocal" in its name, CRMO has often only unifocal clinical manifestation. MRI and especially WBMRI with large field of view and high sensitivity for bone marrow oedema contributes conclusively to correct diagnosis. We can say from our experience that WBMRI is also a suitable method for treatment response evaluation. Authors believe WBMRI can replace diagnostic bone biopsy in some cases.

Nevertheless, there is no specified recommendation on how long to follow up the patient with WBMRI.

Key words: CRMO, children, X-rays, WBMRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět