Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(3): 192 -196

POZNÁMKY K RADIAČNÍ ZÁTĚŽI PŘI ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTICE SYNDROMU TÝRANÉHO DÍTĚTE

REMARKS ON RADIATION EXPOSURE DUE TO DIAGNOSTIC IMAGING IN CASES OF SUSPECTED CHILD ABUSE SYNDROME

Simona Paloušová1, Dáša Chmelová2, Zdeněk Hříbal2, Martin Kočí2, Michal Stark3, Jaromír Hořák2
1 Nefromed s.r.o., Praha
2 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
3 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

Stanovení šetrného, radiací méně zatěžujícího algoritmu zobrazovacích metod včetně základního kostního protokolu při podezření na týrání dítěte.

SOUHRN

Paloušová S, Chmelová D, Hříbal Z, Kočí M, Stark M, Hořák J. Poznámky k  radiační zátěži při zobrazovací diagnostice syndromu týraného dítěte

Na odhalení týrání dítěte se ve značné míře podílí zobrazovací diagnostika. I  zde by mělo být ionizující záření minimalizováno na nejnutnější. Radiační zátěž u základních protokolů stanovených britskou pracovní skupinou "Child abuse Taskforce" využívající kolem 40 rentgenových snímků a relativně často i  CT, pokládají pražští autoři za nadměrnou. Doporučují šetrnější základní algoritmus zobrazovacích metod začínající ultrazvukem břicha i mozku a  pokračující vyšetřením skeletu. Jejich základní kostní protokol (nezapočítávající snímky lebky) představuje 20 % radiace opakovaného kostního protokolu britských autorů. Dalšího snížení dávky záření dosahují omezením CT vyšetření s upřednostněním MR. Výtěžnost zobrazovacích metod tak zůstává zcela postačující bez zbytečné vysokého ozáření dětského pacienta.

Klíčová slova: Child abuse and neglect, radiační zátěž, trauma skeletu, týrané dítě

Major statement

Creating a safer imaging algorithm including a basic skeletal protocol without needless radiation exposure for suspected child abuse cases.

SUMMARY

Paloušová S, Chmelová D, Hříbal Z, Kočí M, Stark M, Hořák J. Remarks on radiation exposure due to diagnostic imaging in cases of suspected child abuse syndrome

Diagnostic imaging plays a substantial role in detection of child abuse. Even in such cases, however, the ionizing radiation exposure should be kept as low as possible. The radiation load in basic protocols created by the British Child Abuse Taskforce, using approx. 40 images, is considered too high and harmful by Prague authors. They suggest a safer basic imaging algorithm starting with the abdomen and brain ultrasound and following up with the skeletal examination. Their basic skeletal protocol (not including the skull images) amounts to only 20% of the radiation exposure that is typical of the double skeletal protocol used by British authors. A further reduction of the radiation dose is achieved by limiting CT and with a preference of MR.

The yield of the imaging methods stays quite satisfactory while the unnecessarily high radiation exposure of the child is avoided.

Key words: Child abuse and neglect (CAN), radiation load, skeletal trauma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět