Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(3): 188 -191

PROSTÝ SNÍMEK LBI U PORANĚNÍ HLAVY

SKULL X-RAY AFTER HEAD INJURY

Zuzana Sedláčková1, Diana Mitrovičová1, Jan Heřman2, Tomáš Fürst1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Otolaryngologická klinika FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Česká indikační kritéria, která povolují provedení prostého snímku u pacientů po traumatu hlavy se středně vážným rizikem poranění mozku, by měla být aktualizována, aby odpovídala evropským postupům, ve kterých není prostý snímek hlavy po takovémto poranění indikován.

SOUHRN

Sedláčková Z, Mitrovičová D, Heřman J, Fiirst T. Prostý snímek lbi u poranění hlavy

Cíl: U pacientů s úrazem hlavy se středním nebo vysokým rizikem poranění mozku je zlatým standardem CT vyšetření. Česká indikační kritéria na rozdíl od evropských povolují v případě středně vážného rizika i provedení prostého snímku (nicméně CT je preferováno). Zaměřili jsme se na pacienty, kteří měli provedený snímek lbi, abychom posoudili, kdy je tato zobrazovací metoda vhodnější, jaký je její význam a jestli již není čas na změnu indikačních kritérií v České republice.

Metodika: Retrospektivně jsme prošli data 2349 pacientů s provedeným snímkem lbi po poranění hlavy. Spočítali jsme celkový počet zjištěných traumatických změn a zaznamenali dostupné informace o pacientech.

Výsledky: Nejčastější skupinou indikovanou k provedení snímku lbi byly děti do 5 let. Celkem jsme na snímcích našli 68 abnormalit. Z 16 pacientů, u kterých bylo popsáno poranění neurocrania, bylo pět dětí posláno na sledování na dětskou kliniku a zbývající měli provedeno CT, které potvrdilo pět fisur, v  jednom případě se subdurálním hematomem.

Závěr: Pacienti s podezřením na poranění mozku jsou indikováni k provedení CT. V naší práci bylo na snímcích zjištěno jen malé množství poranění, z toho většina na obličejovém skeletu. Česká indikační kritéria, která povolují provedení prostého snímku u pacientů po traumatu hlavy se středně vážným rizikem poranění mozku, by měla být aktualizována, aby odpovídala evropským doporučeným postupům, ve kterých není prostý snímek hlavy po poranění indikován.

Klíčová slova: lebka, prostý snímek, poranění hlavy, poranění mozku

Major statement

Czech radiology indication criteria allowing skull X-rays in patients after head trauma with moderate risk of brain injury should be updated to correspond to the European guidelines, i.e. skull X-rays after head injury should not be indicated.

SUMMARY

Sedláčková Z, Mitrovičová D, Heřman J, Fiirst T. Skull X-ray after head injury

Aim: CT examination is the gold standard for imaging patients after head injury with high and medium risk of brain trauma. Czech guidelines, unlike the European ones, acknowledge skull X-ray in the case of moderate trauma as well (although CT is preferred). We focused on patients who underwent skull X-ray examinations in order to determine whether this method of imaging should still be used, what its significance is, or whether it is time to change the indication criteria in our country.

Methods: We retrospectively reviewed the data of 2,349 patients with skull X-ray performed after mild or moderate head injury. We calculated the total sum of traumatic findings and recorded accessible information about patients.

Results: Skull X-rays were most frequently performed in children younger than five years of age. Altogether 68 abnormalities were described on X-ray. Out of 16 patients with traumatic changes in the neurocranium, five young children were sent for observation to the pediatrie department; the remaining patients had a CT scan that confirmed five fissures, including one with subdural hematoma.

Conclusion: Patients with suspected brain injury are indicated for CT examination. Skull X-rays in our study group revealed only a low number of traumatic changes, with most of them found in the splanchnocranium. Czech radiology indication criteria allowing skull X-rays in patients after head trauma with moderate risk of brain injury should be updated to correspond to the European guidelines, i.e. skull X-rays after head injury should not be indicated.

Key words: skull, diagnostic X-ray, traumatic brain injury


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět