Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(3): 183 -187

DYNAMICKÉ POSTKONTRASTNÍ T1 ZOBRAZENÍ 3T-MR PERITUMORÁLNÍ BÍLÉ HMOTY - MOŽNOSTI ROZLIŠENÍ GLIOBLASTOMU A MOZKOVÝCH METASTÁZ

DYNAMIC T1-CONTRAST-ENHANCED 3T-MRI OF PERITUMORAL WHITE MATTER IN DIFFERENTIATION BETWEEN GLIOBLASTOMAS AND METASTASES

Radek Tupý1, Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Vladimír Přibáň2, Ondřej Hes3, Samuel Vokurka4
1 Klinika zobrazovacích metod FF UK a FN, Plzeň
2 Neurochirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologie FF UK a FN, Plzeň
4 Onkologická a radioterapeutická klinika FF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Mozkové metastázy a glioblastomyjsou nejčastější maligní onemocnění mozku. Jejich vzájemné odlišení před operačním výkonem umožňuje volit adekvátní předoperační přípravu a strategii samotného chirurgického výkonu.

SOUHRN

Tupý R, Ferda J, Kastner J, Přibáň V, Hes O, Vokurka S. Dynamické postkontrastní T1 zobrazení 3T-MR peritumorální bílé hmoty - možnosti rozlišení glioblastomu a mozkových metastáz

Úvod, cíl: Ověřit rozdílné změny v peritumorální bílé hmotě glioblastomu a  metastáz pomocí dynamického postkontrastního zobrazení s využitím GRE-T1 (DCE-MR) na 3T přístroji.

Metodika: Retrospektivní srovnávací analýza dospělých pacientů s glioblastomem (n = 46) a mozkovými metastázami (n = 21). Vyšetření zahrnovalo konvenční 3T-MR vyšetření a dynamickou postkontrastní studii DCE-MR s kontinuálním měřením 25 sad dat GRE-T1. Parametry iAUC (initial area under the curve) a  K1trans (transfer constant) v peritumorální bílé hmotě byly hodnoceny pomocí programu Tissue 4D syngo (Siemens).

Výsledky: Statisticky významně vyšší hodnoty relativních (normalizovaných) iAUC a Ktrans parametrů byly pozorovány v peritumorální bílé hmotě glioblastomu oproti metastázám: 2,35 (SD 1,36) a 2,08 (SD 1,35) vs. 0,98 (SD 0,36) a 1,16 (SD 0,36), p< 0,001 ap = 0,02.

Závěr: Hodnota iAUC v porovnání s Ktrans získaná pomocí DCE-MR lépe koreluje s předpokládanými změnami v peritumorální bílé hmotě a jeví se jako více spolehlivá metoda v detekci glioblastomů. Zvýšená iAUC v blízkosti tumoru většinou ukazuje na postižení glioblastomem, nicméně nízká hodnota tohoto parametru jej zcela nevylučuje.

Klíčová slova: glioblastom, magnetická rezonance, metastáza, mozek

Major statement

Brain metastases and glioblastomas are the most common malignant brain diseases.Their differential diagnosis prior to surgery allows appropriate pre-operative preparation and strategy of the surgical procedure.

SUMMARY

Tupý R, Ferda J, Kastner J, Přibáň V, Hes O, Vokurka S. Dynamic T1-Contrast-Enhanced 3T-MRI of peritumoral white matter in differentiation between glioblastomas and metastases

Aim: To verify difference in peritumoral white matter nearby glioblastomas and metastatic tumors in dynamic contrast enhanced (DCE-MRI) 3T-MRI using GRE-T1 techniques.

Methods: Retrospective comparative study of adults with glioblastoma (n = 46) and brain metastases (n = 21). Conventional 3T-MRI and DCE-MRI continuously detecting 25 acquisitions of GRE-T1. The iAUC (initial area under the curve) and Ktrans (transfer constant) in peritumoral regions of the white matter were evaluated using T1 pharmacodynamic modeling software.

Results: Statistically significantly higher iAUC and Ktrans values were observed in peritumoral white matter near glioblastomas vs. metastases: 2.35 (SD 1.36) and 2.08 (SD 1.35) vs. 0.98 (SD 0.36) and 1.16 (SD 0.36), p < 0.001 and p = 0.02.

Conclusion: In comparison to Ktrans, the iAUC obtained by DCE-MRI is more suitable to assess glioblastomas. Increased iAUC nearby tumor mostly indicates glioblastoma, however, low level does not exclude it.

Key words: brain, glioblastoma, magnetic resonance imaging, neoplasm metastasis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět