Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(3): 177 -182

POZNÁMKY K RECENTNÍM PŘÍSTUPŮM K PŘEDOPERAČNÍMU STANOVENÍ STAGINGU A  KLINICKÉHO STADIA KARCINOMU PRSU

COMMENTS TO THE RECENT APPROACHES IN THE ASSESSMENT OF STAGING AND CLINICAL STADIUM IN THE BREAST CARCINOMA

Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Klinický staging zobrazovacími metodami, zejména magnetickou rezonancí a  hybridními metodami je přínosný před rozhodnutím o terapii přínosný zejména triple negativních karcinomů a HER2/neu pozitivních tumorů.

SOUHRN

Ferda J. Poznámky k recentním přístupům k předoperačnímu stanovení stagingu a  klinického stadia karcinomu prsu

Nová verze TNM klasifikace karcinomu prsu přináší k hodnocení morfologickému i  hodnocení biologické povahy karcinomu prsu. V současnosti není možné chápat karcinom prsu jako homogenní diagnózu, ale jako skupinu heterogenně se chovajících nádorů. Klinický staging zobrazovacími metodami, zejména magnetickou rezonancí a hybridními metodami je přínosný před rozhodnutím o  terapii přínosný zejména triple negativních karcinomů a HER2/neu pozitivních tumorů.

Klíčová slova: karcinom prsu, staging, hybridní metody, magnetická rezonance

Major statement

Clinical staging using magnetic resonance imaging or hybrid imagigng is advantageous when the tumors are exhibiting higher aggressivity as triple negative or HER2/neu positive.

SUMMARY

Ferda J. Comments to the recent approaches in the assessment of staging and clinical stadium in the breast carcinoma

New edition of TNM classification of breast carcinoma has introduced the assessment of the biological behavior additionally to the morphological assessments. I tis not possible to thing about the breast carcinoma like about homogenous diagnosis, but the group of heterogenous tumors. Clinical staging using magnetic resonance imaging or hybrid imagigng is advantageous when the tumors are exhibiting higher aggressivity as triple negative or HER2/neu positive.

Key words: breas carcinoma, staging, hybrid imaging, magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět