Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 331 -344

FUNKČNÍ MR ZOBRAZOVÁNÍ: METODICKÝ PŘEHLED A NOVÉ PERSPEKTIVY

FUNCTIONAL MR IMAGING: METHODS AND NEW PERSPECTIVES

Jaroslav Tintěra, Antonín Škoch, Jan Rydlo, Ibrahim Ibrahim
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko

Článek přináší přehled metod a technik používaných při funkčním zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) a krátce vysvětluje i základní principy fMRl. Kromě toho také popisuje moderní přístupy a nové perspektivy v této vědecké oblasti.

SOUHRN

Tintěra J, Škoch A, Rydlo J, Ibrahim I. Funkční MR zobrazování: metodický přehled a nové perspektivy

Funkční MR zobrazování (fMRI) patří již déle než dvě dekády mezi metody, které jsou využívány k výzkumu lidského mozku, ale také při sledování funkčních změn ve spojitosti s patologickými procesy. Tento článek krátce osvětluje fyzikální a fyziologickou podstatu metod fMRI, ukazuje její výhody a limitace. Jsou zde také ukázány používané typy měření a vyhodnocení dat fMRI, včetně diskuze o  jejich přednostech a omezeních. Na několika příkladech je demonstrována široká variabilita ve využití fMRI počínaje tradičním zobrazením mozkových aktivací až po modernější přístup zkoumání konektivity mozkových sítí jakožto autonomně pracujících oblastí, specializovaných na výkon určitých funkcí. Článek nemá ambice být přehledem literárních výsledků na poli fMRI, ale spíše dává čtenáři určitý návod, jak se v dané problematice zorientovat, včetně nastínění některých nových trendů v této oblasti.

Klíčová slova: funkční MR zobrazování, fMRI, metody fMRI, aplikace fMRI

Major statement

The article provides a review of methods and technigues used in functional magnetic resonance imaging (fMRI) and briefly also explain basic principles of fMRI. Moreover, modern approach and new perspectives on this scientific field are described.

SUMMARY

Tintěra J, Škoch A, Rydlo J, Ibrahim I. Functional MR imaging: methods and new perspectives

Functional MR imaging (fMRI) belongs already longer than two decades between methods used for the investigation of the human brain but also for monitoring of functional changes related to pathological processes. This article shortly explains physical and physiological basis of fMRI methods and shows its advantages and limitations. Also, various types of fMRI data acquisition and evaluation are discussed including their benefits as well as restrictions. Using several examples, different approach to fMRI application is demonstrated beginning with traditional visualization of activated regions to more modern way of investigation of the brain network connectivity. This article is not a  survey of published results in fMRI field but rather it should help to reader with orientation in entire issues concerning of fMRI including some new trends in this region.

Key words: functional MRI imaging, fMRI, fMRI methods, fMRI applications


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět