Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 323 -330

MR BUNĚČNÉ ZOBRAZOVÁNÍ

MOLECULAR IMAGING BY MAGNETIC RESONANCE

Daniel Jirák
MR oddělení, PracovišLě radiodiagnosLiky a inLervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje možnosti zobrazování magnetickou rezonancí na buněčné a  molekulární úrovni a ukazuje příklady studií z experimentální i klinické medicíny provedených v Institutu klinické a experimentální medicíny.

SOUHRN

Jirák D. MR buněčné zobrazování

V článku se popisuje historie buněčného zobrazování pomocí magnetické rezonance v České republice, naše zkušenosti v této oblasti získané na pracovišti MR v Institutu klinické a experimentální medicíny a nejnovější trendy v této oblasti, včetně použití multimodálních kontrastních látek. V  článku jsou uvedené i aplikace z experimentální medicíny na různých zvířecích modelech a příklad klinické studie, kde se využívaly kontrastní látky ke značení transplantovaných pankreatických ostrůvků.

Klíčová slova: kontrastní látka, buněčné značení, molekulární zobrazování, zvířecí modely, klinická studie

Major statement

The paper summarizes possible usage of molecular and cellular imaging by magnetic resonance and shows examples from experimental and clinical studies performed in the Institute for Clinical and Experimental Medicine.

SUMMARY

Jirák D. Molecular imaging by magnetic resonance

We describe the history of molecular/cellular imaging using magnetic resonance imaging in the Czech Republic, our experience gained at the Department of Magnetic Resonance at the Institute for Clinical and Experimental Medicine and the latest trends in this field, including the use of multimodal contrast agents. The article also contains applications from experimental medicine on various animal models and an example of a clinical study using contrast agents to label transplanted pancreatic islets.

Key words: contrast agent, cell labeling, molecular imaging, animal models, clinical trial


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět