Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 291 -295

ZOBRAZOVÁNÍ HYALINNÍ CHRUPAVKY POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF HYALINE CARTILAGE

Andrea Šprláková-Puková1, PetrVališ2, Marek Mechl1
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
2 Ortopedická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko

Autoři v článku nabízejí přehled běžně užívaných technik zobrazení hyalinníchrupavky na magnetické rezonanci a nové možností zobrazování chrupavky.

SOUHRN

Šprláková-Puková A, Vališ P, Mechl M. Zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance

Sdělení předkládá souhrn současných poznatků o MR zobrazování chrupavky včetně jednotlivých typů sekvencí, jejich výhod i omezení. Zobrazení hyalinní chrupavky na magnetické rezonanci je v současné době poměrně aktuálním tématem. Důvodem je stále stoupající množství nemocných s jejím poškozením díky vyššímu průměrnému aktivnímu věku i nové možnosti ošetření defektů chrupavky při stále se zvyšujícím počtu implantátů, které lze k tomuto použít.

Klíčová slova: hyalinní chrupavka, magnetická rezonance, biochemické zobrazení

Major statement

The authors present an overview of the commonly used technigues of magnetic resonance of hyaline cartilage and new trends of the cartilage imaging.

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Valíš P, Mechl M. Magnetic resonance imaging of hyaline cartilage

The article presents a summary of current findings on magnetic resonance imaging of cartilage including basic and advanced sequences, their advantages and limitations. Magnetic resonance imaging of hyaline cartilage is currently one of the hot topics. This is due to the increasing number of patients with cartilage lesions because of higher average active age on the one side and on the other side there are new possibilities of treating cartilage defects. An increasing number of different implants can be used for this treatment.

Key words: hyalinne cartilage, magnetic resonance imaging, biochemical imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět