Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 279 -290

VYŠETŘENÍ SRDCE A VELKÝCH CÉV MAGNETICKOU REZONANCÍ - PŘEHLED METOD A NOVÉ PERSPEKTIVY

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE HEART AND LARGE VESSELS - SURVEY OF METHODS AND NEW PERSPECTIVES

Radomír Chabiniok1,2,3, Lucie Súkupová4, Dana Kautznerová4, Jaroslav Tintěra4
1 Inria, Paris-Saclay University, France
2 LMS, Ecole Polytechnique, CNRS, Paris-Saclay UniversiLy, France
3 School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences (BMEIS), King´s College London, UK
4 Základna radiodiagnosLiky a inLervenční radiologie IKEM, Praha
Hlavní stanovisko

Článek poskytuje stručný přehled vývoje meLod magnetické rezonance využívaných pro zobrazení srdce a velkých cév společně s přehledem sekvencí využívaných v dnešní době jak pro získaná onemocnění, tak i pro vrozené vady.

SOUHRN

Chabiniok R, Súkupová L, Kautznerová D, Tintěra J. Vyšetření srdce a velkých cév magnetickou rezonancí - přehled metod a nové perspektivy

Prvotní zobrazení srdce magnetickou rezonancí (cardiac magnetic resonance imaging - CMR) trpělo špatnou kvalitou obrazu, tedy nedosahovalo požadované úrovně kvality. K velkému zlepšení došlo zavedením segmentované akvizice dat k-prostoru spolu se synchronizací akvizice s EKG pacienta, ať už při zadrženém dechu, nebo při volném dýchání s dechovým navigátorem. V současné době se CMR používá nejčastěji pro hodnocení srdeční funkce, charakterizaci tkání, hodnocení zánětlivých nebo post-in-farktových změn a také pro hodnocení střádavých onemocnění, kde své uplatnění nachází pozdně postkontrastní skeny (tzv. late gadolinium enhancement - LGE). Své uplatnění však CMR nachází také při hodnocení chlopní, kdy je možné provádět i měření průtoku danou oblastí, nebo u hodnocení srdečních dysynchronií. Mimo získaná onemocnění se využívá i  u pacientů s vrozenými vadami srdce, kde umožňuje objektivně sledovat dlouhodobý vývoj nemoci.

Klíčová slova: kardio MR zobrazování, srdce, vyšetření srdce magnetickou rezonancí, získané vady srdce, vrozené vady srdce

Major statement

The article provides a short review of the develop-menL of magneLic resonance imaging meLhods used for imaging of the heart and large vessels, followed by a  summary of the sequences currently used for imaging of acquired and congenital heart diseases.

SUMMARY

Chabiniok R, Súkupová L, Kautznerová D, Tintěra J. Magnetic resonance imaging of the heart and large vessels - survey of methods and new perspectives

Early cardiac magnetic resonance imaging (CMR) scans were of inferior quality. A significant improvement in image quality was achieved after introducing the segmented acquisition of the k-space synchronized with patients ECG, performed either in breath hold or free breathing. CMR is now used widely in the clinical setting for assessment of cardiac chamber volumes, global and regional cardiac contraction, morphology and tissue characterization. Inflammatory or post-myocardial infarction changes involve sequences which can appreciate myocardial edema or the use of late post-gadolinium contrast enhancement (LGE) to visualise diffuse or focal scar. Other applications include the assessment of valvular stenosis or regurgitation by means of flow measurement through a defined orifice and first pass myocardial perfusion to assess ischemia. Last but not least, CMR is increasingly used for the assessment of congenital heart diseases, in which CMR offers objective and directly comparable measures during serial examinations, without any radiation exposure.

Key words: cardiac MRI, heart, magnetic resonance examination of heart, acquired heart diseases, congenital heart diseases


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět