Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 272 -278

MULTIPARAMETRICKÉ ZOBRAZENÍ NÁDORŮ NA 3T MAGNETICKÉ REZONANCI

MULTI-PARAMETRIC IMAGING OF TUMORS USING 3T MAGNETIC RESONANCE

Radek Tupý, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Multiparametrické zobrazení pomocí 3T magnetické rezonance se vonkologii uplatniv primární i diferenciální diagnostice tumorů, v odhadu jejich biologické povahy a v predikci i sledování léčebné odpovědi.

SOUHRN

Tupý R, Ferda J. Multiparametrické zobrazení nádorů na 3 T magnetické rezonanci

Multiparametrické zobrazení pomocí 3T magnetické rezonance dovoluje lépe pochopit mechanismy změny struktury, mikrostruktury látkové výměny i perfuze tkání v souvislosti s vývojem nádorového onemocnění. Kombinací morfologického zobrazení s analýzou farmakokinetiky difuzně váženým zobrazením a  spektroskopií lze blíže specifikovat tkáně a přispět tak k diferenciální diagnóze nádorů, odhadnutí jejich biologického chování i předpovědi odpovědi na terapii, případně odpovědi posoudit.

Klíčová slova: magnetická rezonance, multiparametrické zobrazení, perfuze, mikrostruktura, farmakokinetika

Major statement

Multi-parametric imaging using 3T magnetic resonance in oncology allows to specify primary and differential diagnosis of tumours, to estimate their behaviour, to predict and follow treatment response.

SUMMARY

Tupý R, Ferda J. Multi-parametric imaging of tumors using 3T magnetic resonance

Multi-parametric imaging using 3T magnetic resonance enables to improve knowledges about mechanisms of the structural, microstructural, metabolic and perfusion changes under conditions of oncogenesis. Such as combination of morphological imaging with an analysis of pharmacokinetics, diffusion weighted imaging and spectrosco-py allows to specify tissues in detail and to support to differential diagnosis of tumours, to estimate their behaviour, and to estimate the prognosis of therapy response or to assess it.

Key words: magnetic resonance imaging, multi-parametric imaging, perfusion, microstructure, pharmacokinetics


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět