Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 265 -271

MR RELAXOMETRIE

MR RELAXOMETRY

Vít Herynek, Monika Dezortová, Dita Pajuelo
MR oddělení, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje možnosti MR relaxometrie a dokumentuje jej (využití v řadě klinických studií uskutečněných v Institutu klinické a experimentální medicíny.

SOUHRN

Herynek V, Dezortová M, Pajuelo D. MR relaxometrie

Kontrast v MR obrazu je dán zejména hustotou jader vodíků (především vodíkových jader v molekulách vody) ve vyšetřovaných tkáních a jejími relaxačními časy. MR relaxometrie umožňuje relaxační časy kvantifikovat a  studovat příčiny signálových změn. Relaxační časy odrážejí nejen strukturní změny tkáně, ale jsou citlivé i na přítomnost magnetických látek, zejména kovů v tkáni. Toho lze využít při studiu různých onemocnění, což ukazujeme na řadě experimentálních a klinických studií. Relaxační časy reagují na změny v tkáni a - v případě některých patologií - na ukládání kovů, především železa. Přestože změny relaxačních časů jsou často nespecifické a interpretace má řadu úskalí, relaxometrii lze v kombinaci s dalšími kvantitativními MR metodami úspěšně využít pro zpřesnění popisu či potvrzení hypotéz.

Klíčová slova: zobrazování magnetickou rezonancí, sloučeniny železa, onemocnění mozku

Major statement

The paper summarizes possible usage of MR relaxometry documented on clinical studies realized in the Institute for Clinical and Experimental Medicine.

SUMMARY

Herynek V, Dezortová M, Pajuelo D. MR relaxometry

The contrast in MR images is determined mainly by density of hydrogen nuclei (particularly in water molecules) in the examined tissue and by their relaxation times. MR relaxometry enables quantification of the relaxation times and to study causes of signal changes. Relaxation times reflect not only structural changes of the tissue, but they are very sensitive to the presence of magnetic compounds, such as metals, in the tissue. We demonstrate on a row of experimental and clinical studies, how the relaxation times respond to changes in the tissue and to metal (mainly iron) deposits, which accompany particular pathologies. Although relaxation time changes are often unspecific and their interpretation has its pitfalls, it can be successfully utilized e.g. in combination with other quantitative MR methods for more precise diagnosis determination or hypothesis confirmation.

Key words: magnetic resonance imaging, iron compounds, brain disorders


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět