Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(4): 260 -264

VYJÁDŘENÍ K SOUČASNÉ SITUACI S KONTRASTNÍMI LÁTKAMI PRO MAGNETICKOU REZONANCI NA BÁZI CHELÁTŮ GADOLINIA

STATEMENT TO THE CURRENT SITUATION WITH CONTRAST AGENTS FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING ON THE BASIS OF GADOFINIUM CHEFATES

Josef Vymazal1, Petr Šustek2
1 Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje současnou situaci na trhu s kontrastními látkami na bázi chelátů gadolinia, a to z hlediska jejich využití, bezpečnosti i právních aspektů.

SOUHRN

Vymazal J, Šustek P. Vyjádření k současné situaci s kontrastními látkami pro magnetickou rezonanci na bázi chelátů gadolinia

Přehledový článek popisuje jednotlivé MR kontrastní látky na bázi chelátů gadolinia, věnuje se jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem i klinickému využití. Zdůrazňuje schematičnost dělení na lineární a cyklické cheláty s tím, že reálná situace in vivo je komplexnějšího charakteru. Dále je popsána problematika nefrogenní systémové fibrózy a její výskyt v souvislosti s užitím zvláště některých chelátů lineárního typu. Dále jsou uvedeny současné poznatky spojené s retencí gadolinia v mozku, kdy viditelné změny se vyskytují v  místech s vysokým obsahem metaloproteinu ferritinu. Ty kontrastní látky s  lineárním typem chelátů, které jsou spojovány s nefrogenní systémovou fibrózou, mají také nejvíce vyjádřen tento fenomén retence, nicméně i zde je problematika komplexnějšího charakteru. Dosud žádná přesvědčivá neurologická symptomatologie nebyla s touto retencí spojena a ani přesvědčivé histopatologické změny nebyly na zvířecích modelech po aplikacích značně převyšujících dávek popsány. V závěrečné části jsou popsány legislativní kroky evropských regulačních autorit i autorit jiných států, které nejsou v současné době v souladu. V závěru jsou stručně vysvětleny principy off label použití léčiv dle současné legislativy.

Klíčová slova: gadolinium, kontrastní látka, magnetická rezonance, bezpečnost, nefrogenní systémová fibróza, retence gadolinia

Major statement

The paper summariizes current situation on the market with gadolinium-based contrast agents from the standpoint of their use, safety and legal aspects.

SUMMARY

Vymazal J, Šustek P. Statement to the current situation with contrast agents for magnetic resonance imaging on the basis of gadolinium chelates

The review article describes individual MR contrast agents on the basis of gadolinium chelates, it focuses on their physic-chemical properties and clinical use. The paper emphasizes schematic division of the contrast agents to linear and cyclic chelates because the situation in vivo is more complex. The paper focuses further on nephrogenic systemic fibrosis in relation to the use of several specific linear contrast agents. Regarding gadolinium retention in the brain the paper describes current level of knowledge where visible changes are present in the areas of high concentrations of metalloprotein ferritin. The same contrast agents related to nephrogenic systemic fibrosis also cause the most pronounced retention. However, even in this topic the situation is more complex. No convincing neurological symptomatology has been attributed with this retention and no histopathological changes were found in animal models after applications of significantly higher amounts of contrast agents. Finally, current legislative steps of regulation authorities in individual countries are described with the emphasis that these steps are inconsistent. Brief description of off-label use is described according to the current legislation.

Key words: gadolinium, contrast agent, magnetic resonance, safety, systemic nephrogenic fibrosis, gadolinium retention


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět