Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2018;72(1): 58 -61

INDIKAČNÍ KRITÉRIA MR SRDCE A JEJICH ČASOVÝ HARMONOGRAM

CLINICAL INDICATIONS AND TIME SCHEDULE FOR CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Martin Pleva1,2, Jiří Weichet3, Tomáš Paleček4, Jan Baxa5, Theodor Adla6, Dana Kautznerová7, Šárka Bohatá8
1 Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
2 Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava
3 Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
4 II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK aVFN, Praha
5 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
6 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
7 Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha
8 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
Společné odborné stanovisko České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
A joint expert opinion of the Czech Society of Cardiology and Czech Radiological Society of the Czech Medical Society J. E. Purkyne

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět