Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(1): 51 -57

PODÁNÍ LIGANDU PROSTATICKÉHO SPECIFICKÉHO MEMBRÁNOVÉHO ANTIGENU 68GA-PSMA-11 PRO ZOBRAZENÍM NÁDORŮ PROSTATY POMOCÍ PET/CT A PET/MR- INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI STOLERANCÍ PODANÉ LÁTKY A KVALITOU ZOBRAZENÍ

THE APPLICATION OF THE PROSTATIC SPECIFIC MEMBRANE ANTIGENE LIGAND 68GA-PSMA-11 IN IMAGING OF PROSTATIC TUMORS USING PET/CT AND PET/MRI - INITIAL EXPERIENCE WITH TOLERANCE OFTHE APPLIED SUBSTANCE AND IMAGING QUALITY

Jiří Ferda1, Samuel Vokurka2, Eva Ferdová1, Jan Baxa1, Zuzana Bílková1, Hana Sedláčková3, Jindřich Fínek2
1 Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
2 Onkologickáa radioterapeutická klinika LFUK a FN v Plzni
3 Urologická klinika LF UK a FN v Plzni
Hlavní stanovisko práce

První zkušenosti s podáním 68Ga-PSMA-11 ukazují na dobrou toleranci podávané látky a minimální ovlivnění vitálních hodnot během vyšetření PET/MR i PET/CT.

SOUHRN

Ferda J, Vokurka S, Ferdová E, Baxa J, Bílková Z, Sedláčková H, Fínek J. Podání ligandu prostatického specifického membránového antigenu 68Ga-PSMA-ll pro zobrazením nádorů prostaty pomocí PET/CT a PET/MR - iniciální zkušenosti s tolerancí podané látky a kvalitou zobrazení

Cíl: První hodnocení zkušeností s podáním 68Ga-PSMA-11 z hlediska tolerance a  vývoje renálních a jaterních funkcí a z hlediska kvality zobrazení.

Metodika: Bylo hodnoceno celkem 20 mužů po podání 68Ga-PSMA-11, kdy deset vyšetření bylo provedeno pomocí PET/CT a deset vyšetření pomocí PET/MR. U  nemocných byly sledovány vitální funkce během aplikace a vývoj hodnot kreatininu, urey, AST a ALT v séru s odstupem 1 týdne po podání látky.

Výsledky: V jednotýdenním periprocedurálním období po podání radiofarmaka nebyly zaznamenány významné závažné nežádoucí reakce, u dvou nemocných došlo k  mírné elevaci kreatininu nad horní mez normálních hodnot a u jednoho nemocného k elevaci již zvýšených hodnot AST. Nedošlo ke změnám vitálních hodnot. Ve všech případech byla diagnostická kvality vyšetření dostatečná.

Závěr: První zkušenosti s podáním 68Ga-PSMA-11 ukazují, že nevyvolává bezprostřední změny vitálních hodnot, u jednotlivých případů může dojít v  souvislosti s vlastním onemocněním k elevaci renálních nebo jaterních testů.

Klíčová slova: 68Ga-PSMA-11, karcinom prostaty, PET/MR, PET/CT

Major statement

Early experience with the application of 68Ga-PS-MA-11 shows a good tolerance of the applied pharmaceutical and minimal influence to the vital values during the examination of PET/MRI and PET/CT.

SUMMARY

Ferda J, Vokurka S, Ferdová E, Baxa J, Bílková Z, Sedláčková H, Fínek J. The application of the prostatic specific membrane antigene ligand 68Ga-PSMA-11 in imaging of prostatic tumors using PET/CT and PET/MRI - initial experience with tolerance of the applied substance and imaging quality

Aim: Early evaluation of the experience with the application of 68Ga-PSMA-11 in the relation to the tolerance and the evolution of the renal and liver laboratory tests, and in relation to the quality of imaging.

Methods: The sample of 20 males was evaluated, 10 using PET/CT and 10 using PET/MRI. The vital functions during application and than the evolution of the laboratory serum levels of urea, creatinine, AST and ALT were evaluated within one week after radiopharmaceutical applications.

Results: During one-week periprocedural period after radiopharmaceutcal application, there were not noted serious adverse events, in two ptients there were elevated serum creatinine levels above the upper treshold of normal values, in one patient also elevation of AST (previously yet elevated). No application related changes of vital values were noted. All imaging was considered as sufficient for evaluation.

Conclusion: Early experience with the application of 68Ga-PSMA-11 shows, that it does not induce changes of vital values, but in individual cases, there could be noted the changes in renal or liver blood tests, due to the realtion with the own disease development.

Key words: 68Ga-PSMA-11, prostatic carcinoma, PET/MRI, PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět