Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(1): 40 -45

KARCINOM PRSU A FEOCHROMOCYTOM - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ O VZÁCNÉ SYNCHRONNÍ NÁDOROVÉ DUPLICITĚ

BREAST CANCER AND PHEOCHROMOCYTOMA - A CASE REPORT ABOUT RARE SYNCHRONOUS TUMOR OCCURRENCE

Lucia Veverková1, Filip Čtvrtlík1, Eva Buriánková2, Zdeněk Fryšák3, Igor Hartmann4, Jozef Škarda5, Michaela Zezulová6, Olga Klementová7, Paulina Szasz1, Zbyněk Tüdös1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Klinika nukleární medicíny FN, Olomouc
3 III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN, Olomouc
4 Urologická klinika LF UP a FN, Olomouc
5 Ústav klinické a molekulární patologie LF a FN, Olomouc
6 Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
7 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem článku je na kazuistickém sdělení poukázat na možnost výskytu ložiskové leze nad ledviny při stážování karcinomu prsu a doporučit postup vhodný v  takové situaci.

SOUHRN

Veverková L, Čtvrtlík F, Buriánková E, Fryšák Z, Hartmann I, Škarda J, Zezulová M, Klementová O, Szasz P, Tüdös Z. Karcinom prsu a feochromocytom - kazuistické sdělení o vzácné synchronní nádorové duplicitě

Karcinom prsu je nejčastější malignitou v ženské populaci. Diagnostický algoritmus se opírá o několik kroků, spočívajících v určení jeho velikosti, histologické klasifikaci, lokálním stagingu, v posouzení spádových lymfatických uzlin, pátrání po postižení kontralaterálního prsu a konečně i  vyloučení vzdálených metastáz. Karcinom prsu metastazuje vzdáleně nejčastěji do kostí, jater a plic. Šíření karcinomu prsu do nadledvin je naopak velmi vzácné. Kromě metastatického rozsevu je při interpretaci stážovacích zobrazovacích metod nutné pomýšlet také na možnost duplicitního výskytu nádorů benigního nebo maligního charakteru. Kromě benigních adenomů, které tvoří suverénně nejpočetnější skupinu adrenálních nádorů, se lze setkat i s feochromocytomy Tyto nádory mohou být na základě užití některých zobrazovacích metod snadno zaměněny za metastázy Mohou totiž být poměrně velké s heterogenní strukturou, mívají centrální nekrózu, při CT zobrazení se výrazně postkontrastně sytí a při zobrazení PET pravidelně vykazují přítomnost viabilní tkáně s typickou akumulací fluorodeoxyglukózy Na rozdíl od metastáz mívají feochromocytomy pravidelný tvar a jsou hladce ohraničeny. V článku prezentujeme případ pacientky s karcinomem prsu a současným výskytem feochromocytomu nadledviny Cílem naší snahy je poukázat na typické morfologické, radiologické znaky, které pomohou feochro-mocytom identifikovat. Kazuistika si rovněž klade za cíl poukázat na specifické požadavky, které je nutné v předoperační přípravě před adrenalektomií pro feochromocytom dodržet. Článek zdůrazňuje obecnou nutnost správného stagingu, který pak zásadním způsobem ovlivňuje léčbu.

Klíčová slova: adrenalektomie, feochromocytom, karcinom prsu, staging

Major statement

Aim of this case report is to point out possibility of adrenal mass revealed during a staging of breast carcinoma and to offer appropriate management of such a finding.

SUMMARY

Veverková L, Čtvrtlík F, Buriánková E, Fryšák Z, Hartmann I, Škarda J, Zezulová M, Klementová O, Szasz P, Tüdös Z. Breast cancer and pheochromocytoma - a case report about rare synchronous tumor occurrence

Breast cancer is the most common malignancy in the female population. The diagnostic process of breast cancer includes evaluation of the histological type, measuring its size, determination of local staging, exclusion of contralateral breast involvement, assessment of the lymph nodes and ruling out distant metastases. Breast cancer often spreads to bones, the liver and lungs. Metastatic spread of breast carcinoma to adrenal glands is very rare. Besides metastatic involvement, the possibility of multiple primary benign or malignant tumors should be considered when interpreting staging imaging. In addition to benign adenomas, which constitute the most numerous group of adrenal tumors, pheochromocytomas can also be encountered. These tumors can be easily mistaken for adrenal metastases, as they are relatively large, heterogeneous, usually contain central necrosis and do display significant contrast enhancement on CT scans; they also accumulate fluorodeoxyglucose on PET scans. Unlike metastases, however, most pheochromocytomas have a regular shape and a smooth margin. The aim of our paper is to describe the case of a patient with breast carcinoma and the synchronous occurrence of adrenal pheochromocytoma, to point out the morphological features that can identify the pheochromocytoma and also to stress the specific management prior to adrenalectomy Furthermore, the article illustrates the general necessity of proper staging, which has a crucial influence on the treatment.

Key words: adrenalectomy, breast carcinoma, pheochromocytoma, staging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět