Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(1): 27 -33

BENEFIT HRCT PŘI PLÁNOVÁNÍ RETROSIGMOIDEÁLNÍ KRANIOTOMIE Z POHLEDU NEUROCHIRURGA

BENEFIT OF HRCT IN RETROSIGMOID CRANIOTOMY PLANNING FROM A NEUROSURGEON PERSPECTIVE

Martin Hampl1, Kateřina Kikalová2, David Krahulík1, Matěj Halaj1, Vlastimil Novák1, Přemysl Stejskal1, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka1, David Kachlík3
1 Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc
2 Ústav Anatomie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
3 Ústav Anatomie 2. LF UK, Praha
Hlavní stanovisko

Detekce v. emissaria mastoidea pomocí HRCT při plánování retrosigmoideální kraniotomie.

SOUHRN

Hampl M, Kikalová K, Krahulík D, Halaj M, Novák V, Stejskal P, Hrabálek L, Vaverka M, Kachlík D. Benefit HRCT při plánování retrosigmoideální kraniotomie z pohledu neurochirurga

Cíl: Možnost předoperační detekce v. emissaria mastoidea pomocí HRCT a  standardního CT při plánování retrosigmoideální kraniotomie, jenž je využívaná k přístupům do oblasti angulus pontocerebellaris.

Metodika: Bylo vyhodnoceno celkem 100 nativních CT (4,5 mm silné řezy) a 100 CT v tenkých řezech - HRCT (1 mm silné řezy). Snímky byly získány z  informačního systému PACS Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL). Hodnotili a  srovnávali jsme jednotlivé zastoupení vena emissaria mastoidea při zobrazení standardním CT a HRCT na pravé i levé straně a zajímala nás senzitivita vyšetření v závislosti na rozměru kostěného kanálu pro žílu, tedy foramen mastoideum.

Výsledky: Při vyšetření nativním CT nebylo ani jedno emissarium zobrazeno v 71 případech na pravé a v 62 případech na levé straně. Jedno emissarium bylo zobrazeno ve 28 případech na pravé a v 36 případech na levé straně. Více než jedno pak bylo poměrně vzácné a tvořily jej významné spojky širší než 3,5 mm. HRCT poskytuje vyšší senzitivitu detekce drobných emissarií, která nebyla ve velké většině na standardním CT patrná, v tomto případě bylo možné detekovat i poměrně vzácně zastoupená foramina mastoidea v počtu 3 až 4. Zatímco při zobrazení emissarií širších než 3 mm není rozdíl statisticky významný, u emissarií se šířkou kanálu menší než 2 mm je již rozdíl statisticky významný.

Závěr: Benefit HRCT při plánování retrosigmnoideální kraniotomie je nesporný a pomáhá eliminovat řadu potencionálních komplikací.

Klíčová slova: neuralgie n. trigeminus, retrosigmoideální kraniotomie, vena emissaria mastoidea, vestibulární schwannom

Major statement

The detection of v. emissaria mastoidea in planning of retrosigmoideal craniotomy with HRCT

SUMMARY

Hampl M, Kikalová K, Krahulík D, Halaj M, Novák V, Stejskal P, Hrabálek L, Vaverka M, Kachlík D. Benefit of HRCT in retrosigmoid craniotomy planning from a neurosurgeon perspective

Objective: Pre-operative detection of mastoid emissary veins using HRCT and standard CT in retrosigmoid craniotomy planning, which is used to access the cerebel-lopontine angle area.

Methods: A total of 100 native CT scans (4.5 mm thick slices) and 100 CT scans in thin slices - HRCT (1 mm thick slices) were evaluated. Images were obtained from the PACS Information System of the Faculty Hospital in Olomouc (FNOL). We evaluated and compared individual occurence of mastoid emissary vein in standard CT and HRCT scans on both sides, left and right, and we were interested in the sensitivity of the examination depending on the size of bone canal for the vein, i.e. mastoid foramen.

Results: In the native CT scan, there was no emissary visible in 71 cases on the right and 62 cases on the left. One emissary was visible in 28 cases on the right and 36 cases on the left. More than one was a relatively rare case and it was formed by significant connections wider than 3.5 mm. HRCT provides a higher detection sensitivity for small emissaries, which were mostly invisible in a standard CT scan, in this case it was also possible to detect a relatively rare case of 3-4 mastoid foramina. While the difference is not statistically significant when the emissaries are larger than 3 mm, in emissaries with the width of channel less than 2 mm it already becomes statistically significant.

Conclusion: Benefit of HRCT in retrosigmnoid craniotomy planning is indisputable and helps to eliminate many potential complications.

Key words: mastoid emisary vein, retrosigmoid craniotomy, schwannoma n.VIII, trigeminal neuralgy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět