Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(1): 22 -26

NÁHODNÉ NÁLEZY VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE U ZDRAVÝCH DOSPĚLÝCH PŘI VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEM

INCIDENTAL ULTRASOUND FINDINGS IN THYROID IN NORMAL ADULT POPULATION

Zuzana Sedláčková1, Jan Heřman2, Richard Salzman2, Jaroslav Vomáčka1
1 Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
2 Otorinolaryngologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Zjištěný počet patologických nálezů ve štítné žláze u zdravých dobrovolníků byl v naší studii vysoký (30,8 %), diagnostikovali jsme i maligní leze.Tyto počty odpovídají výsledkům ze zahraničí.

SOUHRN

Sedláčková Z, Heřman J, Salzman R, Vomáčka J. Náhodné nálezy ve štítné žláze u  zdravých dospělých při vyšetření ultrazvukem

Cíl: Stanovit četnost patologických nálezů ve štítné žláze při ultrazvukovém vyšetření krku u asymptomatické české dospělé populace a zjistit případnou korelaci s pohlavím, věkem a body mass indexem.

Metodika: Provedli jsme ultrazvukové vyšetření krku u 156 zdravých dobrovolníků. Zhodnotili jsme výskyt náhodných nálezů ve štítné žláze a její případnou asociaci s pohlavím, věkem a body mass indexem.

Výsledky: Náhodné nálezy ve štítné žláze byly zjištěny u 48 (30,8%) subjektů. Ve 44 (28,2%) případech šlo incidentalomy (uzly, cysty) a ve čtyřech případech (2,6%) odpovídal nález tyroiditidě. Pět vyšetřených se suspektními uzly bylo odesláno k FNAC, ve dvou případech byl takto zjištěn papilární karcinom. Počet nálezů signifikantně stoupal s vyšším věkem (p = 0,04), cysty byly významně častější u žen (p = 0,03).

Závěr: Počet patologických nálezů ve štítné žláze u dospělé české populace byl v naší studii vysoký (30,8 %), diagnostikovali jsme i maligní leze. Tyto počty odpovídají výsledkům ze zahraničí.

Klíčová slova: náhodný nález, štítná žláza, tyroiditida, uzel

Major statement

The number of pathological ultrasound findings found in the thyroid gland in our study of healthy volunteers was high (30.8%), we even found malignant lesions. The numbers correspond with results from other countries.

SUMMARY

Sedláčková Z, Heřman J, Salzman R, Vomáčka J. Incidental ultrasound findings in thyroid in normal adult population

Aim: The aim of this study was to assess the number of pathological ultrasound findings in the thyroid gland in asymptomatic Czech adult population and to find possible correlation with gender, age and body mass index.

Methods: Sonographic examinations of the neck were conducted in 156 healthy volunteers. The amount of incidental findings and their association with gender, age, and body mass index were assessed.

Results: Incidental findings were found in 48 (30.8%) subjects. Forty-four (28.2%) were focal lesions and 4 subjects (2.6%) had the ultrasound appearance of thyroiditis. Five subjects with sonographically suspicious nodules were sent for FNAC and in two cases papillary carcinoma was diagnosed. We found a  significantly higher number of nodules with increasing age (p = 0.04) and significantly more thyroid cysts in women (p = 0.03).

Conclusion: The number of pathological ultrasound findings in the thyroid gland in our study of Czech adult population was high (30.8%), we even found malignant lesions. The numbers correspond with results from other countries.

Key words: incidental findings, thyroid gland, thyroid nodule, thyroiditis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět