Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(1): 13 -17

SPONTÁNNÍ PNEUMOTHORAX A PLICNÍ BAROTRAUMA

SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX AND PULMONARY BAROTRAUMA

Jan Malý1, Vladimír Koblížek2, Martin Blažek2, Lukáš Maršík3, Eva Kočová1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Spontánní pneumothorax po prodělaném plicním barotraumatu může být dlouhou dobu klinicky němý, správná diagnostika tak hraje klíčovou roli v jeho časné léčbě a následné prognóze pacienta.

SOUHRN

Malý J, Koblížek V, Blažek M, Maršík L, Kočová E. Spontánní pneumothorax a  plicní barotrauma

Spontánní pneumothorax zůstává závažným zdravotním problémem, přestože postupem času dochází ke zlepšení poznatků o jeho patogenezi, diagnostice a  konzervativním i chirurgickém přístupu k jeho léčbě. Výskyt spontánního pneumothoraxu je u pacientů s normální viscerální pleurou velmi vzácný. Za příčinu se v mnoha případech považuje ruptura subpleurálně uložené buly či blebsu. K jejich vzniku může dojít následkem plicního barotraumatu, typicky u  potápěčů či cestujících v letadle. Prezentujeme případ pacientky se spontánním pneumothoraxem, která se vystavila riziku plicního barotraumatu při volném potápění a častém cestování letadlem.

Klíčová slova: barotrauma, bula, spontánní pneumothorax, výpočetní tomografie

Major statement

Spontaneous pneumothorax in patients who suffered pulmonary barotrauma may be clinically silent for a long time, proper diagnostics is therefore vital to early treatment and subseguent prognosis.

SUMMARY

Malý J, Koblížek V, Blažek M, Maršík L, Kočová E. Spontaneous pneumothorax and pulmonary barotrauma

Spontaneous pneumothorax remains a significant health problem. However, with time, some improvements have been made to knowledge of pathogenesis, diagnostics and both conservative and surgical approaches to treatment. The incidence of spontaneous pneumothorax in patients with normal visceral pleura is very uncommon. Rupture of a subpleural bleb or bulla is thought to be responsible in many cases. They may develop as a result of pulmonary barotrauma, typically in divers or air travellers. We present a patient with spontaneous pneumothorax who put herself at risk of pulmonary barotrauma by free-diving and frequent air travelling.

Key words: barotrauma, bulla, spontaneous pneumothorax, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět