Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2018;72(2): 71 -75

DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRO PERIPROCEDURÁLNÍ MEDIKACI U ENDOVASKULÁRNÍCH VÝKONŮ

CZECH SOCIETY OF INTERVENTIONS RADIOLOGY ČLS JEP GUIDELINES FOR PERIPROCEDURAL MEDICATION IN ENDOVASCULAR PROCEDURES

Marie Černá1, Miloslav Roček2, Jan H. Peregrin3, Martin Köcher1, Antonín Krajina4, Radek Pádr2, Josef Hořejš5, Filip Cihlář6
1 Radiologická klinika FF UP a FN, Olomouc
2 Klinika zobrazovacích metod II. FF UK a FN Motol, Praha
3 Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
4 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
5 Radiodiagnostická klinika 1. FF UK a VFN, Praha
6 Radiologická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Hlavní stanovisko práce

Cílem pokynů je poskytnout nová doporučení podle nejnovějších poznatků pro periprocedurální medikaci při endovaskulárním výkonu.

SOUHRN

Černá M, Roček M, Peregrin JH, Köcher M, Krajina A, Pádr R, Hořejš J, Cihlář F. Doporučení České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP pro periprocedurální medikaci u endovaskulárních výkonů

Cílem pokynů je poskytnout nová doporučení podle nejnovějších poznatků.

Účelem správné medikace pacienta před endovaskulárním výkonem, během výkonu a  po endovaskulárním výkonu je snížení rizika periprocedurálních a  postprocedurálních komplikací na co nejmenší míru.

Klíčová slova: endovaskulární výkon, medikace, doporučení

Major statement

The aim of these guidelines is to provide new recommendations according to the latest knowledge for periprocedural medication in endovascular procedures.

SUMMARY

Černá M, Roček M, Peregrin JH, Köcher M, Krajina A, Pádr R, Hořejš J, Cihlář F. Czech society of interventional radiology ČLS JEP guidelines for periprocedural medication in endovascular procedures

The aim of these guidelines is to provide new recommendations according to the latest knowledge.

The purpose of proper patient medication before endovascular procedure, during procedure and after endovascular procedure is to minimize the risk of periprocedural and postprocedural complications to the minimum.

Key words: endovascular procedure, medication, guidelines


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět