Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(2): 119 -127

MODIFIKOVANÁ EMBOLIZAČNÍ ENDOVASKULÁRNÍ TECHNIKA OŠETŘENÍ INSUFICIENTNÍ VELKÉ A MALÉ SAFÉNY U SYMPTOMATICKÉ FORMY ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

MODIFIED EMBOUZATION ENDOVASCULAR TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF INSUFFICIENT LARGE AND SMALL SAPHENA IN SYMPTOMATIC FORM OF VENOUS INSUFFICIENCY

Karel Novotný1, Miloslav Roček2, Radek Pádr2, Radim Pavlík2, Michal Polovinčák2, Theodor Adla2, Petra Zimolová3, Jana Choi-Širůčková3, Martin Weis4, Simon Jirát5, Vilém Rohn1
1 Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
3 Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
4 Angiologická ambulance, Praha 6
5 Angiologie Zbraslav, Praha-Zbraslav
Hlavní stanovisko práce

Ošetření modifikovanou endovaskulární technikou směsí Histoacrylu a Lipiodolu lze úspěšně odstranit příznaky chronické žilní nedostatečnosti u pacientů, pro něž by klasická operace byla neadekvátní zátěží z důvodů vážných komorbidit a  věku.

SOUHRN

Novotný K, Roček M, Pádr R, Pavlík R, Polovinčák M, Adla T, Zimolová P, Choi-Širůčková J, Weis M, Jirát S, Rohn V. Modifikovaná embolizační endovaskulární technika ošetření insuficientní velké a malé safény u  symptomatické formy žilní nedostatečnosti

Cíl: Embolizace insuficientní velké a malé safény modifikovaným N-2-butylakrylátem komerčně vyráběnými sety je v současnosti nejšetrnější způsob jejich ošetření. Při nedostupnosti komerčního setu jsme použili modifikovanou techniku aplikace směsi Histoacrylu a Lipiodolu, běžně používanou k ošetření cévních malformací, tumorů nebo při krvácení cév.

Metodika: Během 2 let jsme ošetřili 56 končetin u 49 pacientů s insuficietní vena saphena magna nebo vena saphena parva. Do studie byli atrahováni zejména pacienti s těžkou formou žilní nedostatečnosti a pacienti s komplikujícími komorbiditami. Ošetření bylo provedeno modifikovanou technikou aplikace akrylátového lepidla.

Výsledky: Bezprostřední úspěšnost ošetření byla 98 %. V sledovaných intervalech 6 týdnů, 6 měsíců, 1 rok a 2 roky byla anatomická úspěšnost okluze (rekanalizace do 5 cm od junkce) 98, 96, 94, 94 %. Ve stejných intervalech byl hodnocen stav žilní nedostatečnosti podle Aberdeenského skórovacího dotazníku a amerického Venous Clinical Severity Score. U obou jsme dosáhli zlepšení proti výchozím hodnotám na 0,05% hladině významnosti. Byly hodnoceny i  jednotlivé známky žilní nedostatečnosti. Jsou diskutovány rizikové faktory selhání metody a pooperační komplikace. U jednoho pacienta jsme zaznamenali únik částečky lepidla do plic.

Závěr: Podařilo se nám prokázat, že ošetření velkých kmenů VSM a VSP embolizací Histoacrylem odstranilo u našich pacientů příznaky žilní nedostatečnosti a efektivitou je srovnatelné s běžně užívanými metodami.

Klíčová slova: křečové žíly, chronická žilní nedostatečnost, Histoacryl, endovaskulární technika, bércový vřed

Major statement

Treatment with a modified endovascular technigue with Histoacryl and Lipiodol can successfully eliminate symptoms of chronic venous insufficiency in patients for whom classical surgery would be inadeguate due to severe comorbidities and age.

SUMMARY

Novotný K, Roček M, Pádr R, Pavlík R, Polovinčák M, Adla T, Zimolová P, Choi-Širůčková J, Weis M, Jirát S, Rohn V. Modified embolization endovascular technique in the treatment of insufficient large and small saphena in symptomatic form of venous insufficiency

Goal: The embolization of large and small safena with modified N2-butylacrylate by commercially produced sets is currently the gentlest treatment method. We used a modified technique of applying Histoacryl and Lipiodol, commonly used to treat vascular malformations, tumors, or bleeding vessel.

Method: Over two years, 56 limbs were treated in 49 patients with insufficient saphena magna or saphena parva. In particular, patients with severe forms of venous insufficiency and patients with complicating comorbidities were enrolled in the study. The treatment was carried out by a modified technique of acrylate adhesive application.

Results: Immediate success rate was 98%. At the observed intervals of 6 weeks, 6 months, 1 year and 2 years, the anatomical success rate of occlusion (recanalization up to 5 cm from the junction) was 98, 96, 94, 94%. At the same intervals, the venous insufficiency status was evaluated by the Aberdeen Scoring Questionnaire and the American Venous Clinical Severity Score Venous Scoring System. In both cases, we showed improvement to 0.5% significance level in the two-year follow-up. Individual clinical signs of venous insufficiency were also evaluated. Risk factors of failure of the technique and post-operative complications are discussed. One patient experienced leakage of the adhesive into the lungs.

Conclusion: We have shown that treatment of large VSM and VSP embolizati-on by Histoacryl has eliminated symptoms of venous insufficiency and efficacy in our patients comparable to commonly used methods.

Key words: varicose veins, chronic venous insufficiency, Histoacryl, endovascular technique, venous ulcer


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět