Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(2): 76 -83

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AORTOILIAKÁLNÍCH ANEURYSMAT SE SOUČASNOU REVASKULARIZACÍ POVODÍ VNITŘNÍ ILIAKÁLNÍ TEPNY POUŽITÍM VĚTVENÉHO ILIAKÁLNÍHO STENTGRAFTU

ENDOVASCULAR TREATMENT OF AORTOIUACAL ANEURYSMS WITH CONTEMPORARY REVASCULARISATION OF INTERNAL ILIAC ARTERY BY ILIAC BRANCHED STENTGRAFT

Martin Köcher1, Petr Utíkal2, Marie Černá1, Petr Bachleda2, Petr Dráč2, Vojtěch Prášil1, Jana Zapletalová3
1 Radiologická klinika, LF a FN, Olomouc
2 II. chirurgická klinika, LF a FN, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení je zhodnotit výsledky léčby aortoiliakálních aneurysmat se současnou revaskularizací povodí vnitřní iliakální tepny a srovnat se skupinou nemocných, u kterých revaskularizace provedena nebyla.

SOUHRN

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Dráč P, Prášil V, Zapletalová J. Endovaskulární léčba aortoiliakálních aneurysmat se současnou revaskularizací povodí vnitřní iliakální tepny použitím větveného iliakálního stentgraftu

Cíl: Endovaskulární léčba aortoiliakálních aneurysmat vyžaduje kotvení stentgraftu do zevní iliakální tepny a tím překrytí odstupu vnitřní iliakální tepny. Nutnost překrýt obě vnitřní iliakální tepny je spojena s vyšším rizikem ischemie tračníku a hýžďových klaudikací. Cílem sdělení je zhodnotit výsledky léčby aortoiliakálních aneurysmat nebo izolovaných aneurysmat pánevních tepen se současnou revaskularizací povodí vnitřní iliakální tepny a srovnat se skupinou nemocných, u kterých revaskularizace provedena nebyla.

Metodika: K implantaci iliakálního větveného stentgraftu z důvodu revaskularizace povodí vnitřní iliakální tepny, ať již izolovaně, nebo společně s bifurkačním stentgraftem, bylo indikováno na našem pracovišti v  období od března 2010 do ledna 2018 celkem 27 nemocných. Jednalo se o 24 muže a tři ženy ve věku od 54 do 84 let. U 27 nemocných bylo implantováno 28 větvených iliakálních stentgraftů. U 26 nemocných tedy byla revaskularizována pouze jedna vnitřní iliakální tepna, u jednoho nemocného byly revaskularizovány obě vnitřní iliakální tepny.

Výsledky: Výkon byl technicky úspěšný u všech nemocných. Perioperační letalita byla v našem souboru 0 % a perioperační morbidita dosáhla 3,7 %. Medián doby sledování nemocných v našem souboru byl 31 měsíců, v rozmezí od 2 do 97 měsíců. Primární průchodnost větví pro vnitřní iliakální tepnu dosáhla v našem souboru 96,42 %. Sekundární endoleak jsme zaznamenali u šesti nemocných (lx endoleak typu 1a, 1x endoleak Ib, 4x endoleak II). U jednoho nemocného jsme zaznamenali zánětlivou komplikaci.

Při srovnání ischemických komplikací skupiny nemocných s revaskularizací povodí vnitřní iliakální tepny se skupinou nemocných, u kterých revaskularizace provedena nebyla, se za měsíc po výkonu obě skupiny signifikantně lišily v počtu hýždbvých klaudikací (p = 0,024) a v celkovém počtu ischemických komplikací (p = 0,006). Rok po výkonu se skupiny ve výskytu ischemických komplikací signifikantně nelišily.

Závěr: Implantace větvené iliakální komponenty umožňuje efektivní léčbu aortoiliakálních či iliakálních aneurysmat se současnou revaskularizací povodí vnitřní iliakální tepny. Ve srovnání s léčbou aortoiliakálních aneurysmat bez revaskularizace pánevního řečiště takto provedená léčba snižuje výskyt časných ischemických komplikací.

Klíčová slova: aneurysma abdominální aorty, endovaskulární léčba, větvený stentgraft, vnitřní iliakální tepna

Major statement

The aim of article is to evaluate our results of endovascular treatment of aortoiliacaneurysms with revascularization of internal iliac artery territory and to compare results with the group of patients without its revascularization.

SUMMARY

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Dráč P, Prášil V, Zapletalová J. Endovascular treatment of aortoiliacal aneurysms with contemporary revascularisation of internal iliac artery by iliac branched stentgraft

Aim: Endovascular treatment of aortoiliac aneurysms requires anchoring of stent graft into the external iliac artery with covering of internal iliac artery origin. The covering of internal iliac artery of both sides is associated with higher risk of large bowel ischemia and buttock claudication. The aim of article is to evaluate our results of endovascular treatment of aortoiliac aneurysms or isolated iliac aneurysms with revascularization of internal iliac artery territory and to compare results with the group of patients without its revascularization.

Methods: From March 2010 to January 2018 27 patients (24 men, 3 women) with median age of 72 years (range 54-84 years) were indicated for the treatment of aortoiliac aneurysms or isolated iliac aneurysms with revascularization of internal iliac artery territory. Twenty eight iliac branched devices were implanted in 27 patients. Internal iliac artery of one side was revascularized in 26 patients, both internal iliac arteries were revascularized in one patient only.

Results: Primary technical success was achieved in all patients. Perioperative mortality rate was 0%, perioperative morbidity 3.7%. The median of duration of follow-up was 31 months (range 2-97 months). Primary internal iliac branch patency rate was 96.42%. Secondary endoleak was found at follow-up CT in 6 patients (1 endoleak type la, 1 endoleak type Ib, 4 endoleaks type II). In one patient inflammatory complication was seen. Significantly lower rate of buttock claudications (p = 0.024) and the total number of ischemic complications (p = 0.006) were found one month after procedure in the group of patients with revascularisation of internal iliac artery territory in comparison with the group of patients without revascularization and bilateral internal iliac artery occlusion. No difference of ischemic complications was found between these two groups one year after the procedure.

Conclusion: The implantation of abranched iliac component allows effective treatment of aortoiliac or iliac aneurysms with simultaneous revascularization of the internal iliac artery. Compared with treatment of aortoiliac or iliac aneurysms without revascularization of internal iliac artery teritory of both sides the simultaneous revascularization of the internal iliac artery teritory by branched iliac component reduces the incidence of early ischemic complications.

Key words: abdominal aortic aneurysm, endovascular therapy, branched stent graft, internal iliac artery


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět