Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(2): 84 -89

SROVNÁNÍ TECHNICKÝCH VÝSLEDKŮ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY PŘI POUŽITÍ 4 MM A 6 MM STENTRIEVRU

COMPARISON OF THE TECHNICAL RESULTS OF ENDOVASCULAR TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE WITH USE OF 4 AND 6 MM STENTRIEVER

Filip Cihlář1, Vojtěch Šmolka1, David Černík2, Jan Svoboda1, Jiří Cihlář3
1 Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2 Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem
3 Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Hlavní stanovisko práce

V článku je zhodnocena léčba akutní iCMP pomocí 4 a 6 mm stentrievru se zaměřením na technické výsledky endovaskulární léčby

SOUHRN

Cihlář F, Šmolka V, Černík D, Svoboda J, Cihlář J. Srovnání technických výsledků endovaskulární léčby ischemické cévní mozkové příhody při použití 4 mm a 6 mm stentrievru

Cíl: Zhodnocení souboru pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) léčených mechanickou trombektomií (MT) stentrievrem se zaměřením na technické výsledky endovaskulární léčby.

Metodika: V našem souboru z let 2016 až 2017 bylo léčeno pro iCMP 237 konsekutivních pacientů. Endovaskulárně pomocí balonokluzního vodícího katétru a stentrievru byla ošetřena iCMP u 176 z nich. Retrospektivně jsme hodnotili stupeň dosažené rekanalizace při použití stentrievru šíře 4 mm a 6 mm. Dále byla zaznamenána data o intervalech od vzniku ischemie do rekanalizace a trvání endovaskulárního zákroku, počet retrakcí stentrievru. Byly sledovány komplikace provedených výkonů, jako perforace cév a  symptomatické intrakraniální krvácení (SICH).

Výsledky: Ve sledovaném období bylo provedeno 122 embolektomií pomocí 4 mm stentrievru a 54 embolektomií pomocí 6 mm. Technická úspěšnost byla 79,51 %, resp. 90,74 % pro velikost 6 mm (p = 0,068). Nebyl rozdíl v dosažených časových intervalech od vzniku iCMP do rekanalizace (272,6 ± 159,7 min vs. 262,2 ± 133, 3 min) (p = 0,463), času od vpichu do třísla do první retrakce (26,9 ± 25,3 min vs. 31,1 ± 25,9 min) (p = 0,305) a trvání intervence (55,4 ± 33,3 min vs. 60,2 ± 30,6 min) (p = 0, 205). V podsouboru 95 pacientů léčených pro okluzi a. cerebri media byla technická úspěšnost 75,61 %, resp. 100 % (p = 0,045). Ve skupině léčené 4mm stentrievrem byly tři perforace a tři SICH. Ve skupině léčené 6mm stentrievrem se tyto komplikace nevyskytly.

Závěr: Naše výsledky podporují hypotézu, že stentrievrem velikosti 6 mm lze dosáhnout vyššího stupně úspěšné rekanalizace při srovnání s velikostí 4 mm při zachování bezpečnosti výkonu. V našem souboru použití 6 mm stentrievru nevedlo k urychlení výkonu.

Klíčová slova: mechanická trombektomie, stentriever, ischemický iktus, rekanalizace

Major statement

The article evaluates treatment of acute ischemic stroke using 4 and 6 mm stentriever with specia focus on the technical results of endovascular treatment.

SUMMARY

Cihlář F, Šmolka V, Černík D, Svoboda J, Cihlář J. Comparison of the technical results of endovascular treatment of ischemic stroke with use of 4 and 6 mm stentriever

Objective: To evaluace a cohort of patiens who underwent stentriever-based mechanical tromboectomy with special focus on technical results of endovascular treatment.

Methods: Our cohort consisted of 237 consecutive patients who were treated for acute ischemic stroke in 2016-2017. Out of this number, 176 patients were treated endovascularly with balloon-guiding catheter and stentriever. We retrospectively evaluated the degree of recanalization achieved, when using 4 mm or 6 mm stentrievers. Data on intervals from ischemia to recanalization, the duration of endovascular surgery and the number of retractions of stentriever were noted as well as periprocedural complications, such as vessel perforation and symptomatic intracerebral haemorrhage (SICH).

Results: In the observed period, 122 embolectomies were performed using 4 mm stentriever and 54 embolectomies with 6 mm. The technical success rate was 79.51% for 4 mm size and 90.74% for 6 mm size, respectively (p = 0.068). There was no difference in time intervals from onset of the stroke to recanalization (272.6 ? 159.7 min vs. 262.2 ± 133.3 min, p = 0.463), in time from groin puncture to first retraction (26.9 ± 25.3 min vs. 31.1 ± 25.9 min, p = 0.305) and in duration of procedure (55.4 ± 33.3 min vs. 60.2 ± 30.6 min, p = 0.205). In a  subset of 95 patients treated for occlusion of a. cerebri media, the technical success rate was 75.61 % and 100 %, resp. (p = 0.045). Four perforations and three SICH occured in the 4 mm stentriever group. In the group treated with 6 mm stentriver no complications were noted.

Conclusion: Our results support the hypothesis that a 6mm stentriever can achieve a higher degree of successful recanalization compared to a 4 mm size while maintaining procedure safety. Using 6 mm stentriver did not result in better recanalization times.

Key words: mechanical thrombectomy stentriever, ischemic stroke, recanalization


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět