Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(2): 90 -95

OBOUSTRANNÁ ISCHEMIE PARAMEDIÁLNÍHO THALAMU A PERCHERONOVA ARTERIE

BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC ISCHEMIA AND THE ARTERY OF PERCHERON

Zuzana Šustrová1, David Černík2, Jan Beneš3, Michaela Cihlářova4, Filip Cihlář1
1 Radiologická klinika, Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
2 Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
3 Klinika anesteziologie, intenzivní a perioperační medicíny, Masarykovy nemocnice o.z., Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
4 Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
Hlavní stanovisko práce

Prezentovat tři případy oboustranné ischemie paramediálníhothalamu na podkladě okluze Percheronovy arterie s typickým CT (počítačová tomografie) a  MR (magnetická rezonance) obrazem a s variabilní klinickou manifestací.

SUMMARY

Šustrová Z, Černík D, Beneš J, Cihlářova M, Cihlář F. Oboustranná ischemie paramediálního thalamu a Percheronova arterie

V období 11/2016 až 11/2017 byly na našem pracovišti zachyceny tři případy oboustranné ischemie paramediálního thalamu odpovídající okluzi Percheronovy arterie.

V prvním případě se jednalo o 48letou ženu vyšetřovanou pro lehkou alteraci vědomí a dezorientaci. V druhém případě o 51letého muže v bezvědomí s  intermitentními tonicko-klonickými křečemi. V posledním, třetím případě se jednalo o 56letého muže primárně vyšetřovaného pro subarachnoidální krvácení (SAK) ze známého aneurysmatu ve vrcholu a. basilaris. Byl léčen endovaskulárně zavedením stentu přes krček aneurysmatu do levé a. cerebri posterior (ACP) a embolizací spirálami, po intervenci se rozvinula mydriáza levého oka a porucha vědomí kolísajícího stupně. Na kontrolním nativním CT byl zobrazen obraz bilaterální mediální thalamické ischemie.

Klíčová slova: ischemie, mediální thalamický infarkt, Percheronova arterie, syndrom okluze vrcholu bazilární tepny, thalamus

Major statement

The aim of report are three cases of bilateral paramedian thalamus ischemia due to occlusion of the artery of Percheron with a typical CT (computed tomography) and MRI (magnetic resonance imaging) pattern with variable clinical manifestation.

SUMMARY

Šustrová Z, Černík D, Beneš J, Cihlářová M, Cihlář F. Bilateral paramedian thalamic ischemia and the artery of Percheron

Three cases of bilateral paramedian thalamus ischemia consistent with the occlusion of the artery of Percheron were indentified in our department between 11/2016 and 11/2017. In the first case, it was a 48-year-old woman investigated for mild alteration of conciousness and desorientation in place and time. In the second case, it was a 51-year-old man presenting with uncousciousness and intermittent tonic-clonic seizures. In the third case, it was a 56-year-old man primary examined for subarachnoid haemorrhage (SAH) with known aneurysm at the tip of the basilar artery. Patient was treated by stenting of the left posterior cerebral artery and sac embolisation. In the last patient, mydriasis of left eye, alternating disturbance of consciousness and CT finding of bilateral medial thalamic ischemia developed on the following day after the endovascular intervention.

Key words: ischemia, medial thalamic stroke, thalamus, the artery of Percheron, top of the basilar syndrome


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět