Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(2): 96 -99

PERIAORTÁLNÍ LYMFOM IMITUJÍCÍ INFEKČNÍ KOMPLIKACI PO EVAR

PERIAORTIC LYMPHOMA MIMICKING INFECTIOUS COMPLICATION AFTER EVAR

Milan Vajda1, Jan Raupach1, Antonín Krajina1, Miroslav Lojík1, Petr Hoffmann1, Michal Hůlek1, Ondřej Živný1, Radovan Malý2, Veronika Vršanská2, David Belada3
1 Radiologická klinika LF IJKa FN, Hradec Králové
2 I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Prezentujeme případ pacienta s periaortálním lymfomem imitujícím infekční zánětlivou infiltraci v okolí aorty se zavedeným stentgraftem.

SOUHRN

Vajda M, Raupach J, Krajina A, Lojík M, Hoffmann P, Hůlek M, Živný O, Malý R, Vršanská V, Belada D. Periaortální lymfom imitující infekční komplikaci po EVAR

Kazuistika pojednává o 85letém pacientovi s aneurysmatem subrenální aorty (AAA) , který v roce 2012 podstoupil jeho endovaskulární léčbu (EVAR) zavedením bifurkačního stentgraftu a po 5 letech stability došlo náhle k rozšíření vaku výdutě. Za příčinu se považoval suspektní distální endoleak typu Ib, proto byla provedena extenze původního stentgraftu. Následující kontrola po výkonu pomocí CT angiografie pak odhalila rozsáhlý periaortální infiltrát, který se považoval za infekční komplikaci předchozí léčby. K dovyšetření původu retroperitoneálního infiltrátu jsme provedli perkutánní biopsii transkaválním přístupem. Výsledkem byl agresivní high-grade difuzní velkobuněčný B lymfom, který pravděpodobně invadoval stěnu aorty a podmínil takrozšíření původně stabilního vaku AAA. Jeho časná diagnostika umožnila promptní zahájení onkologické léčby. Diferenciální diagnostika retroperitonálního infiltrátu zahrnuje především bakteriální infekci, pak idiopatickou retroperitoneální fibrózu a ve vzácných případech, jak prezentujeme zde, lymfom.

Klíčová slova: aneurysma břišní aorty, EVAR, lymfom

Major statement

We present a case of a patient with periaortic lymphoma, that imitated infectious infiltration around aortic aneurysm with stent graft.

SUMMARY

Vajda M, Raupach J, Krajina A, Lojík M, Hoffmann P, Hůlek M, Živný O, Malý R, Vršanská V, Belada D. Periaortic lymphoma mimicking infectious complication after EVAR

Our case report presents an 85-year-old patient with an abdominal aortic aneurysm (AAA) who underwent endovascular treatment in 2012 by implanting bifurcated stent graft, and after 5 years of its stability, the aneurysm sac suddenly dilated. The suspected distal endoleak (type Ib) was considered to be the cause, so we decided to extend the original stent graft. The following posttreatment CT scan revealed a large periaortic infiltration, that was considered as infectious complication of the stent graft implantation. To investigate the origin of the retroperitoneal infiltration, we performed percutaneous biopsy through transcaval approach. The final diagnose was an aggressive high-grade diffuse large-cell B-cell lymphoma, that probably invaded the aorta wall and cause expansion of the originally stable AAA with stent graft. Its early diagnosis allowed prompt oncology treatment. Differential diagnosis of retroperitoneal infiltration includes bacterial infection, idiopathic retroperitoneal fibrosis and, in rare cases as presented here, lymphoma.

Key words: abdominal aortic aneurysm, EVAR, lymphoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět