Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2018;72(1): 34 -39

NEČEKANÝ NÁLEZ GENERALIZOVANÉ MALIGNITY NEJASNÉHO ORIGA PŘI SCINTIGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ PŘÍŠTÍTNYCH TĚLÍSEK U HEMODIALYZOVANÉ PACIENTKY S KALCIFYLAXÍ

DISSEMINATED MALIGNACY INCIDENTALLY DETECTED ON SCINTIGRAPHIC PARATHYROID IMAGING IN HAEMODIALYSED PATIENT SUFFERING FROM CALCIPHYLAXIS

Eva Krčálová1,8, Jiří Horáček2,8, Sylvie Dusilová-Sulková3,8, Ioannis Svilias2, Eva Hovorková4, Markéta Nová4, Miroslav Ryba5, Lucie Turková6, Petr Dvořák6, Rudolf Repák7, Jiří Doležal1
1 Oddělení nukleární medicíny, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2 IV. interní hematologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
3 Hemodialyzační středisko, Fakultní nemocnice Hradec Králové a II. interní klinika, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
4 Fingerlandův ústav patologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
5 Oddělení nefrologie a dialýzy, Krajská nemocnice Liberec
6 Radiologická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
7 II. interní klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
8 Katedra interních oborů, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Kazuistika popisuje komplikované hledání origa nádoru u pacientky s chronickým renálním selháním a s kalcifylaxí, které byla při dvoufázové subtrakční scintigrafii příštítných tělísek náhodně detekována diseminace malignity.

SOUHRN

Krčálová E, Horáček J, Dusilová-Sulková S, Svilias I, Hovorková E, Nová M, Ryba M, Turková L, Dvořák P, Repák R, Doležal J. Nečekaný nález generalizované malignity nejasného origa při scintigrafickém vyšetření příštítných tělísek u  hemodialyzované pacientky s kalcifylaxí

Prezentujeme ojedinělý případ 74leté hemodialyzované pacientky s chronickým renálním selháním, transplantací ledviny a selháním štěpu, sužované kalcifylaxí. Pro vysokou hladinu parathormonu podstoupila nemocná subtrakční scintigrafii s 99mTc-pertechnetátem a 99m Tc-metoxy-izobutyl-izonitrilem (99mTc-MIBI). Vyšetření neprokázalo adenomy či hyperplazii příštítných tělísek, byl však zobrazen velký 99mTc-MIBI akumulující studený uzel štítné žlázy a dvojice ložisek se zvýšeným záchytem 99mTc-MIBI v apexu pravé plíce a v levém plicním hilu, která byla suspektní z  neoplazie. Cytologický nález ze studeného uzlu štítné žlázy byl benigní, parathormon z punktátu byl nulový a kalcitonin v normě. Následné kontrastní CT vyšetření krku a hrudníku potvrdilo metastatická ložiska popsaná při scintigrafii a současně odhalilo patologickou lymfatickou uzlinu při truncus celiacus a expanzi hlavy pankreatu s prsténčitou opacifikací. Nález budil podezření na neuroendokrinní tumor. Biopsie ložiska pankreatu i uzliny při truncus coeliacus pod endosonografickou kontrolou však nakonec překvapivě prokázala metastázu renálního karcinomu. Doplněné nativní i postkontrastní CT trupu zobrazilo komplexní cystu horního pólu levé ledviny (Bosniak III) - nejspíše odpovídající hledanému cystickému tumoru ledviny.

Klíčová slova: kalcifylaxe, hyperparatyreóza, 99mTc-MIBI, SPECT/CT, renální karcinom

Major statement

Our case report describes challenging primary tumour detection in a  haemodialysed patient suffering from chronic renal failure and calciphylaxis with disseminated malignancy incidentally detected by scintigraphic parathyroid imaging (dual phase and image subtraction protocol).

SUMMARY

Krčálová E, Horáček J, Dusilová-Sulková S, Svilias I, Hovorková E, Nová M, Ryba M, Turková L, Dvořák P, Repák R, Doležal J. Disseminated malignacy incidentally detected on scintigraphic parathyroid imaging in haemodialysed patient suffering from calciphylaxis

A 74-year-old haemodialysed patient suffering from chronic renal failure and calciphylaxis, with kidney transplantation and graft rejection history, underwent parathyroid scan (dual-phase and subtracion protocol, using 99mTc-pertechnetate and 99mTc-metoxy-isobutyl-isonitrile, 99mTc-MIBI) due to elevated parathyroid hormone (PTH) levels. Parathyroid scan did not reveal parathyroid adenomas or hyperplasia; however a large cold nodule in the thyroid gland with 99mTc-MIBI uptake and two 99mTc-MIBI-avid pulmonary lesions (suggestive of metastasis) were detected. Thyroid gland nodule fine-needle aspiration cytology was benign, with undetectable PTH and normal calcitonin levels. Contrast-enhanced neck and chest CT confirmed clearly visible pulmonary and hilar metastatic lesions and disclosed an abnormal lymph node near the coeliac trunk and a soft-tissue lesion in pancreatic head, highly suggestive of neuroendocrine tumour. Surprisingly, their histology revealed renal cell carcinoma origin. Subsequent contrast-enhanced trunk CT detected a complex cyst (Bosniak III) in the left kidney upper pole, which could be the cystic kidney tumour.

Key words: calciphylaxis, hyperparathyroidism, 99mTc-MIBI, SPECT/CT, renal tumour


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět