Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(3): 204 -209

POROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE U TŘÍ CT NAVIGOVANÝCH MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍCH METOD LÉČBY BOLESTI U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM LUMBOISCHIADICKÝM SYNDROMEM

INVASIVE PAIN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH CHRONIC SCIATICA

Jiří Jandura1, Pavel Ryška1, Antonín Krajina1, Jakub Grepl1,2, Jaroslav Storm1, Ondřej Slezák1, Eva Čermáková3
1 Radiologická klinika FN Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
2 Katedra radiobiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Brno
3 Ústav lékařské biofyziky Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
Hlavní stanovisko práce

CT navigovaná minimálně invazivní léčba bolesti je spojena s určitým rizikem radiační zátěže pro pacienta.

SOUHRN

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Grepl J, Storm J, Slezák O, Čermáková E. Porovnání radiační zátěže u tří CT navigovaných minimálně invazivních metod léčby bolesti u nemocných s chronickým lumboischiadickým syndromem

Cíl: Porovnání radiační zátěže u tří CT navigovaných minimálně invazivních metod léčby bolesti - pulzní radiofrekvenční modulace (PRF), kyslík-ozónové terapie (KOT) a periradikulární terapie (PRT) prováděných u nemocných s  chronickým monoradikulárním lumboischiadickým (LI) syndromem.

Metodika: Retrospektivní analýza radiační zátěže u souboru 86 pacientů s  chronickým LI syndromem, kteří podstoupili jeden ze tří uvedených způsobů léčby s intermitentním způsobem CT navigace v období 10/2015 až 06/2017. Míra radiační zátěže byla hodnocena na základě porovnání velikosti hodnot celkového součinu kermy a délky (dose length product - DLP) a vypočtených efektivních dávek (E). Byl zjišťován vliv opakování periprocedurálních kontrolních CT zobrazení, věku a body mass indexu (BMI).

Výsledky: Průměrné hodnoty DLP byly u skupiny PRF: 33 ? 3,3 mGy.cm, u KOT: 35, 8 ? 5,8 mGy.cm a u PRT: 37,5 ? 7,1 mGy.cm.

Průměrné hodnoty E byly u skupiny PRF: 0,48 ? 0,096 mSv, u KOT: 0,51 ? 0,097 mSv a u PRT: 0,55 ? 0,12 mSv. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl při srovnání velikosti DLP a E u skupiny PRF proti skupinám KOT a PRT (p < 0,05). Byla potvrzena statisticky významná závislost mezi počtem opakování kontrolních CT zobrazení a hodnotami DLP i E. Nebyla zjištěna statisticky významná závislost hodnot DLP, či E na věku a BMI. Všechny výkony byly technicky provedeny úspěšně. Nebyly zaznamenány klinicky významné komplikace léčby.

Závěr: Největší vliv na velikost radiační zátěže u porovnávaných metod léčby měl počet opakování kontrolních CT scanů. Vliv věku a BMI se neukázal jako významný.

Klíčová slova: lumboischiadický syndrom, pulzní radiofrekvenční léčba, radiační zátěž, výpočetní tomografie

Major statement

CT navigated percutaneous minimally invasive treatment of pain is accompanied with a possible risk of ionizing radiation for the patient.

SUMMARY

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Grepl J, Storm J, Slezák O, Čermáková E. Comparison of the radiation exposure within the three CT navigated minimally invasive pain treatment methods for patients with chronic sciatica

Aim: To compare the radiation exposure in the group of patients, which were treated by the CT guided minimally invasive methods - pulsed radiofrequency modulation (PRF), oxygen-ozone therapy (OOT) and periradicular therapy (PRT) for chronic sciatica.

Methods: Retrospective analysis of the radiation exposure in cohort of 86 patients, which had undergone one of the forementioned minimally invasive kinds of treatment with intermittent CT navigation, during the period 10/2015 to 06/2017. The radiation exposure was evaluated on the basis of measured total dose length products (DLP) and calculated effective radiation doses (E). Possible influence of periprocedural control CT scans quantity, age and body mass index (BMI) was also evaluated.

Results: Mean DLP in the group PRF was: 33 ? 3.3 mGy.cm, in the group OOT: 35.8 ? 5.8 mGy.cm and in the group PRT: 37.5 ?7.1 mGy.cm. Mean E in the group PRF was: 0.48 ? 0.096 mSv, in the group KOT: 0.51 ? 0.097 mSv and in the group PRT: 0.55 ? 0.12 mSv. The statistically significant difference of DLP and E values was confirmed between the PRF and OOT, PRT groups (p < 0.05). Also the statistically significant dependence of the DLP and E values to the control scans quantity was confirmed. No statistically significant relationship was found in comparison of the DLP and E to the age and BMI. All procedures have been technically successful. No significant complications of the treatment have occurred.

Conclusion: The radiation exposure in the compared groups was mostly influenced by the quantity of control CT scans. The influence of age and BMI was not statistically significant.

Key words: sciatica, pulsed radiofrequen-cy treatment, radiation exposure, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět