Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(3): 177 -187

LEUKEMICKÁ INFILTRACE CNS

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN ACUTE LEUKEMIA

Hana Petrášová1 Miloš Keřkovský 1, Radka Šlaisová1, Zuzana Šustková2, Tereza Andrašinová3
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
2 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
3 Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Hlavní stanovisko práce

Práce poskytuje přehled MR nálezů u pacientů s relativně vzácným postižením CNS leukemií.

SOUHRN

Petrášová H, Keřkovský M, Šlaisová R, Šustková Z, Andrašinová T. Leukemická infiltrace CNS

Cíl: Cílem této studie bylo popsat spektrum nálezů na MR vyšetření u pacientů s akutní leukemií, kteří měli pozitivní cytologický nález v mozkomíšním moku.

Metodika: Retrospektivní analýza obrazové dokumentace (MR vyšetření mozku a/nebo míchy) u pacientů s diagnózou infiltrace CNS při akutní leukemii, která byla stanovená na základě analýzy mozkomíšního moku odebraného cestou lumbální punkce.

Výsledky: V časovém období posledních 11 let (2006-2017) bylo v naší nemocnici diagnostikováno celkem osm pacientů s infiltrací CNS leukemickými buňkami. Z  toho u šesti pacientů (dvě ženy, čtyři muži, ve věkovém rozmezí 26-71 let) bylo provedeno MR vyšetření mozku a/nebo míchy (v závislosti na klinickém obraze), které ve čtyřech případech odhalilo abnormální nález.

Pachymeningeální sycení (n = 0), leptomeningeální sycení (n = 2), sycení hlavových nervů (n = 0), parenchymové postižení mozku (n = 4), parenchymové postižení míchy (n = 1).

Závěr: MR vyšetření míchy a/nebo mozku prokázalo abnormální nález u čtyř ze šesti pacientů s CNS leukemií.

Klíčová slova: CNS, likvor, leukemie, leukemická meningitida

Major statement

The paper provides an overview of MR findings in patients with relatively rare entity - leukemic infiltration of CNS.

SUMMARY

Petrášová H, Keřkovský M, Šlaisová R, Šustková Z, Andrašinová T. Central nervous system involvement in acute leukemia

Aim: The aim of this study was to describe the spectrum of MR findings in patients with a history of acute leukemia who recently had a positive cytological finding in cerebrospinal fluid.

Method: Retrospective analysis of imaging examinations (MRI of the brain and/or spinal cord) in patients with leukemic CNS infiltration confirmed by analysis of the cerebrospinal fluid.

Results: In the time period of the last 11 years (2006-2017), eight patients with CNS infiltration by leukemic cells were diagnosed in our hospital. Six of these patients (2 females, 4 males, age range 26 to 71 years) underwent a MR examination of the brain and/or spinal cord (depending on the clinical picture), revealing abnormal findings in 4 cases.

Pachymeningeal enhancement (n = 0), leptomeningeal enhancement (n = 2), cranial nerve enhancement (n = 0), parenchymal brain involvement (n = 4), parenchymal spinal cord involvement (n = 1).

Conclusion: MRI examination of the spinal cord and/or brain showed an abnormal findings in 4 of 6 patients with CNS leukemia.

Key words: CNS, CSF, leukemia, leukemic meningitis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět