Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(3): 172 -176

SROVNÁNÍ VÝSTUPU DVOU PROGRAMŮ HODNOTÍCÍCH ROZSAH PLICNÍHO EMFYZÉMU NA CT VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU

COMPARISON OF RESULTS OF TWO PROGRAMS EVALUATING EXTEND OF LUNG EMPHYSEMA ON CHEST CT

Jiří Vaňásek1, Eva Čermáková2, Aryan Ala´Aldeen3, Eva Kočová1
1 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Ústav lékařské biofyziky, LF UK
3 University Hospitals Leicester, Glenfield Hospital
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je porovnání výsledků automatického hodnocení přítomnosti a  rozsahu emfyzému dvěma rozdílnými programy vyhodnocujícími HRCT plic a  následně jejich srovnání s plicním funkčním vyšetřením.

SOUHRN

Vaňásek J, Čermáková E, Aldeen AA, Kočová E. Srovnání výstupu dvou programů hodnotících rozsah plicního emfyzému na CT vyšetření hrudníku

Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit míru shody automatického vyhodnocení přítomnosti a rozsahu plicního emfyzému u dvou dostupných programů a porovnat tato data s funkčním vyšetřením plic.

Metodika: Bylo vyhodnoceno 25 pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), osm žen a 17 mužů Kvantifikace plicního emfyzému probíhala pomocí automatických vyhodnocovacích systémů Pulmo 3D a COPD. Následně bylo provedeno srovnání vypočteného rozsahu emfyzému s funkčními plicními hodnotami.

Výsledky: Průměrný rozdíl vypočítaných hodnot objemu plicního emfyzému je mezi jednotlivými programy dle Blandovy-Altaianovy metody 692 ml při použití rekonstrukčního kernelu B50f a 55 ml při rekonstrukčního algoritmu F31f. Nejvýraznější shodu jsme zjistili mezi automaticky vypočítaným objemem emfyzematózní tkáně a vyšetřením plicních funkcí v hodnotách KCO (transfer koeficient).

Závěr: Nenalezli jsme statisticky signifikantně významný rozdíl mezi různými druhy automatických vyhodnocovacích programů při použití rekonstrukčního algoritmu B31f. Významná neshoda byla pozorována při použití kernelu B50f. Přesto hodnoty vypočítaného objemu plicního emfyzému dobře korelují se snížením difúze CO v plicním parenchymu, což dokazuje použitelnost testovaných metod.

Klíčová slova: emfyzém, CT hrudníku, CHOPN, automatický vyhodnocovací software

Major statement

The aim of our study was to compare amount of emphysema assessed by two different softwares and then comparison of results with lung functional tests.

SUMMARY

Vaňásek J, Čermáková E, Aldeen AA, Kočová E. Comparison of results of two programs evaluating extend of lung emphysema on chest CT

Aim: The aim of our study was to asses agreement of amount of emphysema measurement done by two different software programs and to compare aquiered data with lung functional tests.

Methods: We assesed 25 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 8 women and 17 men. The extent of lung emphysema was measured by automatic assesment system Pulmo 3D and COPD. There was also done comparison of calculated amount of emphysema and lung functional tests.

Results: According to the Bland Altmans Metod there was the average diference between calculated volume of emphysema 692 ml if B50f kernel was used and 55 ml if F31f kernel was used Nevertheless the corelation was found between both automatically counted volume of emphysematic tissue and functional lung tests in KCO (transfercoeficient) values.

Conclusion: We have not found statistical significant diference between different types of automatical assesment programs if kernel F31f was used. Significant defference was found when reconstruction algorythm B50f was used. Counted volume of lung emphysema correlates well with decrease of CO diffusion in lung parenchyma. This prooves the accuracy of used method.

Key words: emphysema, chest CT, COPD, Computer-Aided detesction software


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět