Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2018;72(3): 166 -171

MOŽNOSTI VYUŽITÍ KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE (CEUS) V DIAGNOSTICKÉM ALGORITMU LOŽISKOVÝCH ZMĚN MLÉČNÉ ŽLÁZY

THE POSSIBILITIES OF CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUD IN THE DIAGNOSTIC ALGORITHM OF BREAST LESIONS

Eva Janů1, Sylva Rybníčková1, Karel Dvořák2, Jiřina Little2, Monika Schneiderová1, Vlastimil Válek2
1 Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Klinika radiologie a nukleární medicíny FN, Brno-Bohunice
Hlavní stanovisko práce

Článek se zabývá metodikou kontrastní ultrasonografie (CEUS) ložiskových změn prsu a otázkou jejího zařazení do každodenní praxe radiologa.

SOUHRN

Janů E, Rybníčková S, Dvořák K, Little J, Schneiderová M, Válek V. Možnosti využití kontrastní ultrasonografie (CEUS) v diagnostickém algoritmu ložiskových změn mléčné žlázy

S rozvojem ultrazvukové diagnostiky pronikají do každodenní praxe i moderní metody, jakými je například kontrastní ultrasonografie (CEUS). Tato metoda si již vydobyla pevné místo v algoritmu zobrazování ložiskových změn jater a  ledvin. Její využití v ostatních oblastech je zatím spíše okrajovou záležitostí. Na téma využití metody CEUS v diferenciální diagnostice ložiskových změn prsu najdeme v zahraniční literatuře již řadu prací. Následující text se zabývá metodikou vyšetření CEUS ložisek prsu a otázkou využití a jejího zařazení do každodenní praxe radiologa.

Klíčová slova: kontrastní ultrasonografie, CEUS, prsní leze, kvantitativní analýza, kvalitativní analýza, karcinom prsu

Major statement

The article discusses the methodology of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) of breast lesions and the possibility to include this method into the daily radiology practice.

SUMMARY

Janů E, Rybníčková S, Dvořák K, Little J, Schneiderová M, Válek V The possibilities of Contrast-enhanced ultrasoud in the diagnostic algorithm of breast lesions

With the development of ultrasound imaging modern methods such as contrast-enhanced ultrasound (CEUS) have become part of everyday practice. This imaging method has already gained an important role in the diagnostic algorithm of liver and kidney lesions. However, its use in other fields is still a marginal issue. The role of CEUS in the differential diagnostic algorithm of breast lesions is a topic of many foreign literature studies. The following text describes the methodology of breast CEUS and discusses its inclusion into daily radiology practice.

Key words: contrast-enhanced ultrasound (CEUS), breast lesions, qualitative analysis, quantitative analysis, breast cancer


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět