Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2018;72(3): 151 -160

MR ENTEROGRAFICKÉ HODNOTENIE PODTYPOV CROHNOVEJ CHOROBY TENKÉHO ČREVA

MR ENTEROGRAPHIC EVALUATION OF THE SMALL BOWEL CROHN´S SUBTYPES

Zuzana Líšková1, Katarína Sláviková1, Peter Mikula2, Viera Lehotská3
1 Rádiológia s.r.o., CT and MR department, University Hospital Bratislava, Slovakia
2 1st Department of Radiology, Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava, Slovak Medical University and University Hospital Bratislava, Slovakia
3 2nd Department of Radiology, Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava and St. Elizabeth´s Cancer Institute Bratislava, Slovakia
Major statement

MR enterography has the potential to play an important role in the management of patients with Crohn´s disease because it can help recognize the disease, monitor disease activity and effectiveness of treatment and objectify the clinical status.

SUMMARY

Líšková Z, Sláviková K, Mikula P, Lehotská V. MR enterographic evaluation of the small bowel Crohn´s subtypes

Crohn´s disease is a chronic inflammatory disease of the gastrointestinal tract that can affect any part of the gastrointestinal tract from the mouth to the anus. It typically involves multiple discontinuous sites, with a tendency toward remission and relapse. Abdominal symptoms may be nonspecific and can result from active inflammation or from fibrotic scarring and stricture formation. Activity assessment of the disease is important to optimize the therapy. MR enterography has a high soft-tissue contrast so it plays an important role in management of the patient with Crohn disease. It can differentiate active inflammation from chronic fibrosis and strictures and advance the patient to a more aggressive pharmacologic therapy or to surgical intervention if a significant stricture is found.

Klíčová slova: Crohn disease, enterography, inflammatory bowel disease, MRI

Hlavní stanovisko práce

MR enterografia môže významným spôsobom ovplyvniť starostlivosť o pacienta s  Crohnovou chorobou, nakoľko je nápomocná v stanovení diagnózy, v sledovaní priebehu ochorenia a v objektivizovaní klinického nálezu.

SOUHRN

Lišková Z, Slávikova K, Mikula P, Lehotská V. MR enterografické hodnotenie podtypov Crohnovej choroby tenkého čreva

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čreva, ktoré môže postihnúť hociktorú časť tráviacej trubice - od úst až po anus. Typicky postihuje viaceré diskontinuálne miesta a má tendenciu k remisii a relapsom. Abdominálne ťažkosti sú častokrát nešpecifické - môžu byť spôsobené aktívnym zápalom, ale aj fibrotickým jazvovitým procesom, s tvorbou striktúr. Posúdenie aktivity ochorenia je dôležité pre ďalšiu cielenú terapiu. MR enterografia má veľké tkanivové rozlíšenie, a preto dokáže detekovať aktívny zápal a  komplikácie u pacientov so známou Crohnovou chorobou. Nález aktívneho zápalu môže zvýšiť agresivitu farmakologickej terapie, kým chronické zmeny často vyžadujú chirurgickú intervenciu.

Key words: Crohnova choroba, enterografia, zápalové ochorenie čreva, MR


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět