Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(4): 247 -253

KORELACE MEZI PROCENTUÁLNÍM ZACHYCENÍM VOŠTINY NA HRCT PLIC VYHODNOCENÉ AUTOMATICKÝM PROGRAMEM CALIPER A VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACÍ RADIOLOGY

CORRELATION BETWEEN PERCENTAGE OF HONEYCOMBING ON CHEST HRCT EVALUATED BYTHE CALIPER AUTOMATED PROGRAM AND VISUAL IDENTIFICATION BY RADIOLOGIST

Martin Hyršl1, Eva Kočová1, Pavel Eliáš1, Jiří Vaňásek1, Jiří Jandura1, Vladimír Bartoš2, Jan Novosad3
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Cílem této studie je určit procentuální hranici zastoupení voštiny vyhodnocenou programem CALIPER, která koreluje s vizuální identifikací přítomnosti voštiny skupinou radiologů.

SOUHRN

Hyršl M, Kočová E, Eliáš P, Vaňásek J, Jandura J, Bartoš V, Novosad J. Korelace mezi procentuálním zachycením voštiny na HRCT plic vyhodnocené automatickým programem CALIPER a vizuální identifikací radiology

Cíl: Jedná se o pilotní studii s cílem zjistit korelaci mezi procentuálním zachycením voštiny na HRCT plic vyhodnocené automatickým programem CALIPER a  vizuální identifikací přítomnosti voštiny pěti zkušenými radiology u pacientů se známou intersticiální plicní fibrózou (IPF).

Metodika: Patnáct pacientů vybraných z abecedního seznamu pacientů z Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) se stanovenou diagnózou idiopatické plicní fibrózy (IPF). U 12 z nich byla provedena analýza programem CALIPER a  následně i ohodnocení pěti radiology z FNHK.

Výsledky: Nejlepšího poměru mezi senzitivitou a specificitou bylo dosaženo při 3,5 procentuálním zastoupení voštiny v pravé plíci, kdy bylo dosaženo senzitivity 80 % a specificity 85,7 %. U dvou hodnocených pacientů došlo k  výrazně rozdílné interpretaci přítomnosti voštiny.

Závěr: Pilotní studie prokázala, že stanovení 3,5% hranice pro přítomnost voštiny má 80% senzitivitu a 85,7% specificitu v porovnání mezi programem CALIPER s vizuálním konsenzem radiologů. Pro limitace v této studii doporučujeme další výzkum.

Klíčová slova: CALIPER, intersticiální plicní fibróza, voština

Major statement

The main goal of this study is to specify the threshold of honeycombing calculated by program CALIPER that correlates with the visual identification of honeycombing presence by a group of radiologists.

SUMMARY

Hyršl M, Kočová E, Eliáš P, Vaňásek J, Jandura J, Bartoš V, Novosad J. Correlation between percentage of honeycombing on chest HRCT evaluated by the CALIPER automated program and visual identification by radiologist

Purpose: The pilot study to investigate the correlation between the percentage of HRCT honeycombing captured by the CALIPER automatic program and the visual identification of this morph presence by five radiological examinations in patients with known interstitial pulmonary fibrosis (IPF).

Methods: 15 patients selected from the alphabetical list of patients from the Faculty Hospital Hradec Králové (FNHK) with established diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). For 12 of them, the CALIPER program was analysed, followed by the evaluation of five radiologists from FNHK.

Results: The best ratio between sensitivity and specificity was achieved at a  3.5 percent representation of honeycomb in right lung, when the sensitivity was 80% and the specificity was 85.7%. 13% of patients evaluated had a  significantly different interpretation of honeycomb presence.

Conclusion: Pilot studies have shown that the 3.5% threshold for the presence of honeycombing has 80% sensitivity and 85.7% specificity when is program CALIPER compared to the visual consensus of radiologists. For limitations in this study, we recommend further research.

Key words: CALIPER, honeycombing, interstitial lung fibrosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět