Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(4): 268 -273

ZMĚNY FRAKČNÍ ANIZOTROPIE BÍLÉ HMOTY MOZKOVÉ U NEMOCNÝCH PO PRVNÍ EPIZODĚ SCHIZOFRENIE

CHANGES OF FRACTIONAL ANISOTROPY OF THE CEREBRAL WHITE MATTER IN FIRST-EPISODE SCHIZOPHRENIA

Ondřej Slezák1,2, Jan Žižka3, Antonín Škoch4,5, David Bayer6, Filip Španiel5, Jaroslav Tintěra2,4, Jiří Jandura1,2, Pavel Eliáš1,2
1 Radiologická klinika LF UK, Hradec Králové
2 Radiologická klinika FN, Hradec Králové
3 Department of Radiology, University Hospital of Umea, Daniel Naezéns vág, Umea, Sweden
4 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
5 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
6 Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Prospektivní studie potvrdila, že pokles frakční anizotropie související se změnou mikrostruktury rozsáhlých oblastí bílé hmoty mozkové je přítomen již během první epizody schizofrenie.

SOUHRN

Slezák O, Žižka J, Škoch A, Španiel F, Tintěra J, Bayer D, Jandura J, Eliáš P. Změny frakční anizotropie bílé hmoty mozkové u nemocných po první epizodě schizofrenie

Cíl: Ověřit, zda je u pacientů v časném stadiu onemocnění schizofrenií přítomno poškození mikrostruktury bílé hmoty mozkové.

Metodika: V prospektivní studii byla pomocí magnetické rezonance zkoumána frakční anizotropie (FA) bílé hmoty mozkové u souboru nemocných po první epizodě schizofrenie (n = 23) a kontrolního souboru zdravých jedinců (n = 23). Hodnoty frakční anizotropie získané z multidirekcionálně difuzně vážené sekvence byly analyzovány prostřednictvím Tract-Based Spatial Statistics (TBSS).

Výsledky: U nemocných po první epizodě schizofrenie byly nalezeny rozsáhlé oblasti poklesu FA bílé hmoty mozkové lokalizované disperzně v celém vyšetřeném objemu mozku, postihující většinu diferencovatelných traktů. Nebyly prokázány statisticky významné oblasti vzestupu FA oproti kontrolní skupině.

Závěr: Již při první epizodě schizofrenie jsou přítomny mikrostrukturální změny v rozsáhlých oblastech bílé hmoty mozkové.

Klíčová slova: první epizoda schizofrenie, magnetická rezonance, difuzně vážené zobrazení, frakční anizotropie

Major statement

This prospective study confirms that decreased fraction anisotropy related to extensive microstructural alteration of the cerebral white matter can already be found during the first episode of schizophrenia.

SUMMARY

Slezák O, Žižka J, Škoch A, Španiel F, Tintěra J, Bayer D, Jandura J, Eliáš P. Changes of fractional anisotropy of the cerebral white matter in first-episode schizophrenia

Purpose: To assess microstructural changes of the cerebral white matter in the earliest stage of schizophrenia.

Methods: Magnetic resonance was used to prospectively compare fractional anisotropy of the white matter between subjects after the first episode of schizophrenia (n = 23) and healthy controls (n = 23). Diffusion tensor data obtained from multidirectional diffusion weighted sequence were analysed by using Tract-Based Spatial Statistics (TBSS).

Results: Extensive areas of decreased fractional anisotropy (FA) were found in the white matter after the first episode of schizophrenia, affecting most of the white matter tracts. No areas of significantly increased FA were found when compared to the healthy control group.

Conclusion: Extensive areas of micro-structural alteration of the white matter are already present during the first episode of schizophrenia.

Key words: first episode of schizophrenia, magnetic resonance, diffusion weighted imaging, fractional anisotropy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět