Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(4): 237 -246

SEGMENTACE JATER U PACIENTŮ S JATERNÍMI NÁDORY, VYUŽITÍ CT VOLUMOMETRIE PŘED RESEKČNÍ LÉČBOU

CT VOLUMETRY AND METASTATIC LIVER SEGMENTATION BEFORE HEPATIC SURGERY

Jaroslav Ludvík1, Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Vladislav Třeška2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Předoperační předpokládaný zbytkový objem jater je důležitý prediktivní faktor přežití pacientů sjaterními tumory po resekci. PomocíCT volumometrieje možné zjistit objem celých jater i velikost jednotlivých jaterních laloků a  segmentů. Automatická volumometrieje rychlejší a srovnatelně přesná v  porovnání se starší manuální metodou.

SOUHRN

Ludvík J, Baxa J, Ferda J, Mírka H, Třeška V. Segmentace jater u pacientů s  jaterními nádory, využití CT volumometrie před resekční léčbou

Cíl: Srovnat rychlost a přesnost měření automatické a manuální CT volumometrie jater, zároveň porovnat výsledky dvou různě zkušených radiologů.

Metodika: Do retrospektivní studie bylo zahrnuto celkem 66 pacientů s  jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, kteří byli kandidáti chirurgické resekce části jater, ve všech případech pravostranné hepatektomie. Byla provedena analýza objemu celých jater a FLRV (předpokládaný zbytkový objem jater po resekci) pomocí automatické a manuální CT volumometrie. Měření prováděli dva lékaři radiologové, jeden atestovaný s  dlouholetou zkušeností v oboru a druhý v předatestační přípravě. Srovnány byly výsledky objemů a časů měření mezi automatickou a manuální metodou a také mezi oběma uživateli.

Výsledky: Bylo zjištěno statisticky významně rychlejší měření automatickou CT volumometrií oproti ruční metodě (p < 0,0001). Bez statistické významností bylo srovnání naměřených objemů celých jater a FLRV oběma způsoby volumometrie (p = 0,552). Nebyla pozorována závislost výsledků manuální i automatické analýzy na zkušenosti uživatele. Hodnoty časů i naměřených objemů od obou vyšetřujících se významně nelišily (p = 0,612, resp. p = 0,909).

Závěr: Automatická CT volumometrie je optimální metodou pro měření jaterních objemů. Získané hodnoty jsou dostatečně přesné a rychlost měření je významně vyšší oproti manuální CT volumometrii.

Klíčová slova: CT volumometrie, játra, metastázy, budoucí předpokládaný zbytkový objem jater

Major statement

Future liver remnant volume is important predictive factor of the outcomes of the patients with liver tumours after the surgery. CTvolumetry enables to find both the volume of the liver and the volumes of the single lobe or segments. The automatic CT volumetry is faster with similar accuracy in comparison to the older manual method.

SUMMARY

Ludvík J, Baxa J, Ferda J, Mírka H, Třeška V. CT volumetry and metastatic liver segmentation before hepatic surgery

Objectives: To compare speed and accuracy between both the automatic and manual CT liver volumetry and between two radiologist with different long of their medical practice.

Methods: 66 patients with liver metastases of colorectal cancer were included to the study. The analysis of total liver volume and FLRV (future liver remnant volume) was performed using automatic and manual CT volumetry by two different experienced radiologist.

Results: Statistically significantly faster procedure was observed by the automatic CT volumetry in comparison to the manual method (p < 0.0001). No statistically significantly different value of detected liver volumes were found by manual and automatic method (p = 0.552) neither the two performing radiologist (p = 0.612 from time and p = 0.909 from volumes).

Conclusion: The automatic CT volumetry is optimal method for the measurement of the liver. The results are accurate and the speed of analysis is significantly higher in comparison to the manual CT volumetry.

Key words: CT volumetry, liver, metastases, future liver remnant volume


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět