Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2018;72(4): 254 -257

TIPS V ČESKÉ REPUBLICE: SOUČASNÝ STAV

TIPS IN THE CZECH REPUBLIC: CURRENT PRACTICE

Pavla Čabelková1, Jozef Kováč2, Jan H. Peregrin2, Libor Kindl3, Martin Köcher4, Jakub Hustý5, Radim Pavlík6, Antonín Krajina1
1 LF UK a FN, Hradec Králové
2 IKEM, Praha
3 Nemocnice Most
4 LF PU a FN, Olomouc
5 LF MN a FN, Brno
6 LF UK a FN Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

Česká republika je geograficky přiměřeně pokryta centry, která jsou schopna zajistit akutní provedení TIPS.

SOUHRN

Čabelková P, Kováč J, Peregrin Jan H, Kindl L, Köcher M, Hustý J, Pavlík R, Krajina A. TIPS v České republice: současný stav

Cíl: Účelem provedené studie bylo zhodnotit současnou praxi v provádění transjugulárních intrahepatálních portosystémových spojek (TIPS) v České republice.

Metodika: Všechny fakultní a krajské nemocnice byly obeslány dotazníkem, který zjišťoval počet provedených výkonů v posledních 3 letech (2015-2017). Detailněji byly posuzovány indikace k provedení TIPS v roce 2017. Dále bylo zjišťováno, zda pracoviště provádí TIPS jako urgentní výkon. Hodnotil se počet prováděných revizí, 30denní mortalita a četnosti používání dedikovaných stentgraftů oproti kovovým stentům.

Výsledky: Všechna pracoviště odpověděla. TIPS je nyní prováděna v šesti centrech. V roce 2015 bylo provedeno celkem 70 výkonů, v roce 2016 již 87 a v roce 2017 vzrostl počet výkonů na 96. Ve všech centrech se provádí výkon i  jako urgentní. V roce 2017 bylo 57 % všech výkonů provedeno pro ascites (včetně pacientů s Buddovým-Chiariho syndromem) a 43 % pro krvácení (včetně pacientů s trombózou portální žíly). Na třech pracovištích provedli v roce 2017 TIPS i z jiných indikacích (8 %), a to u trombózy portální žíly, pro Buddův-Chiariho syndrom a u dětského pacienta. Revize TIPS provádí všechna pracoviště. Třicetidenní mortalita byla v rozpětí 10-33%. Všechna pracoviště používají dedikované stentgrafty, kromě toho byly na dvou pracovištích použity i samoexpandibilní stenty v 59 % a 19 % výkonů.

Závěr: Česká republika je geograficky přiměřeně pokryta centry, která jsou schopná zajistit akutní provedení TIPS. Polovina center provádí i technicky obtížnější výkony pro trombózy jaterních a portálních žil či výkon u dětských pacientů. Z dotazníku dále vyplynulo, že pacienti po výkonu jsou nadále dispenzarizováni.

Klíčová slova: portální hypertenze, transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat, intervenční radiologie, krvácení do gastrointerstinálního traktu

Major statement

The Czech Republic has homogeneous geographical availibility of centres providing TIPS procedures on urgent basis.

SUMMARY

Čabelková P, Kováč J, Peregrin Jan H, Kindl L, Köcher M, Hustý J, Pavlík R, Krajina A. TIPS in the Czech Republic: current practice

Aim: Purpose of this study was to assess current practice in the Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunts (TIPS) creation in the Czech Republic.

Methods: Questionnaire was sent to all university hospitals and regional hospitals. Numbers of procedures were requested in the last three years (2015-2017). There was also question about indications for TIPS during the last year and availability of urgent TIPS. We monitored 30day mortality and number of TIPS revisions in the last year (2017). Proportion of dedicated stentgrafts versus bare stents used was evaluated as well.

Results: All hospitals answered. TIPS is being performed in 6 centres. There were performed 70 procedures in 2015, 87 procedures in 2016, and 96 in 2017. All centres declared availability for urgent TIPS creation. There were 57% procedures done for ascites (including patients with Budd-Chiari syndrome) and 43% for bleeding (including patients with portal vein thrombosis) in 2017. There were 3 centres where TIPS was indicated also for other indications beside bleeding or refractory ascites (8% of patients). These indications were portal vein thrombosis, Budd Chiari syndrome, and TIPS creation in a pediatrie patient. The TIPS revisions were performed by all centres. Reported thirty day mortality was in range from 10 to 33%. TIPS dedicated stentgrafts were commonly implanted in all centres and in two of these centres also selfexpandable bare stents were used in 59% and 19% of cases.

Conclusion: The Czech Republic has homogeneous geographical availibility of centres providing TIPS procedures on urgent basis. Half of these centres provide even technically more difficult procedures for the portal vein or hepatic vein thrombosis, or TIPS in children. Patients are followed after TIPS procedure in all centres.

Key words: portal hypertension, TIPS, interventional radiology, gastrointestinal bleeding


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět