Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Obrazová esej


Ces Radiol 2018;72(4): 228 -236

CT NÁLEZY U ADENOKARCINOMU PLIC S LEPIDICKÝM RŮSTEM

CT FINDINGS IN LUNG ADENOCARCINHOMA WITH LEPIDIC GROWTH

Hynek Mírka1,2, Jiří Ferda1, Vladimír Pavel1, Gabriela Krákorová3, Josef Vodička4, Jarmil Šafránek4, Petr Mukenšnabl5
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Biomedicínské centrum lékařské fakulty UK, Plzeň
3 Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN, Plzeň
4 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
5 Šiklův ústav patologie LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Adenokarcinom s lepidickým růstem má v případě včasné diagnózy velmi dobrou prognózu.

SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Pavel V, Krákorová G, Vodička J, Šafránek J, Mukenšnabl P. CT nálezy u adenokarcinomu plic s lepidickým růstem

Adenokarcinom s lepidickým růstem je varianta plicního adenokarcinomu, která má, pokud je včas zachycená, velmi dobrou prognózou. U neinvazivních a  minimálně invazivních variant, které mají v případě radikální léčby až 100% pětileté přežití, nacházíme obvykle obraz uzlu s denzitami mléčného skla. V  pokročilejších stadiích jsou obrazy variabilnější a mohou být snadněji zaměněné za nenádorové onemocnění. Obrazová esej přináší přehled nálezů, se kterými se můžeme u adenokarcinomu s lepidickým růstem setkat při CT vyšetření. Na závěr je krátce zmíněná problematika diagnostiky pomocí pozitronové emisní tomografie.

Klíčová slova: plíce, adenokarcinom s lepidickým růstem, výpočetní tomografie, pozitronová emisní tomografie

Major statement

Adenocarcinoma with lepidic growth is a very good prognosis if early diagnosed.

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Pavel V, Krákorová G, Vodička J, Šafránek J, Mukenšnabl P. CT findings in lung adenocarcinhoma with lepidic growth

Adenocarcinoma with lepidic growth is a variant of lung adenocarcinoma, which, if early detected, is a very good prognosis. In non-invasive and minimally invasive variants that have a 100% 5-year survival in the case of radical treatment, we often find a nodule with ground glass opacity. In more advanced stages, images are more variable and they be may be confused with non-tumorous diseases. The pictorial essay gives an overview of CT findings in adeno carcinomas with lepidic growth. There is also briefly mentioned issue of diagnostics using positron emission tomography.

Key words: lung, adenocarcinoma with lepidic growth, computed tomography, positron emission tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět