Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(1): 42 -48

Optimalizace radiační zátěže radiačních pracovníků při CT intervenčních výkonech

Optimization of radiation protection of medical personnel during the CT guided interventional procedures

Stanislav Kaczor1, Kamila Kulhová1, Radek Pádr2, Miloslav Roček2
1 Samostatné oddělení lékařské fyziky FN Motol, Praha
2 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

Optimalizace radiační ochrany na pracovišti, kde se provádějí intervence pod kontrolou CT, dokáže radikálně snížit radiační zátěž intervenujícího.

SOUHRN

Kaczor S, Kulhová K, Pádr R, Roček M. Optimalizace radiační zátěže radiačních pracovníků při CT intervenčních výkonech

Intervenční výkony pod kontrolou CT patří mezi nejnáročnější z hlediska radiační ochrany personálu. Intervenující lékař musí stát velice blízko u CT skeneru a při některých výkonech je nutné, aby držel ruce přímo v primárním svazku. Pomocí různých typů a umístnění dozimetrů byla analyzována radiační zátěž intervenujících. Následně byly zavedeny prostředky ochrany personálu před zářením - jako například snížení expozičních parametrů, využití konstrukce CT skeneru jako stínění a edukace radiologických asistentů s  důrazem na využití softwarové ochrany. Z naměřených dat byla analyzována účinnost zavedených doporučení. Průměrnou radiační zátěž na výkon PRT v  oblasti L5/S1 měřenou na rukou intervenujícího lékaře se za dobu měření v  rámci optimalizace podařilo snížit až o 57 % ze 41,0 µSv na 17,6 µ Sv a průměrnou radiační zátěž měřenou na hrudníku intervenujícího lékaře až o  76 % z 5,0 µSv na 1,2 µSv.

Klíčová slova: CT, intervenční, optimalizace, radiační ochrana

Major statement

Optimization of radiation protection at the department of radiology where CT guided interventions are performed, can considerably reduce the radiation exposure of interventional physicians.

SUMMARY

Kaczor S, Kulhová K, Pádr R, Roček M. Optimization of radiation protection of medical personnel during the CT guided interventional procedures

Interventional procedures guided by CT are one of the most dangerous from the aspect of radiation protection. The radiologist performing interventional procedures must stand very close to CT scanner. Moreover, during some of the interventional procedures the radiologist has to hold his hand directly in the CT scanner beam. To acquire the radiation dose data needed for radiation protection analysis, various types of detectors and monitoring locations were used. Countermeasures like modifications of exposition parameters, the usage of CT scanner construction as shielding during the CT fluoroscopy, the education of technologists with an emphasis on software protection and others were presented and implemented to optimize the radiation protection of radiologists performing interventional procedures guided by CT fluoroscopy. From the data collected, the efficiency of implemented countermeasures was calculated. The average hand radiation dose during the PRT (L5/S1) intervention of interventional radiologists was decreased by 57% from 41.0 µSv to 17.6 µSv. The average hand radiation dose of interventional radiologists was decreased by 76% from 5.0 µSv to 1.2 µSv.

Key words: CT, interventional, optimalization, radiation protection


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět