Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(1): 30 -36

Endovaskulární fenestrace aortální disekce po selhání kardiochirurgické léčby s úplnou náhradou aortálního oblouku

Endovascular fenestration of aortic dissection membrane after failed open total aortic arch replacement

Veronika Kozáková1, Jan Raupach2, Vendelín Chovanec2, Petr Hoffmann2, Jan Vojáček3
1 Lékařská fakulta UK, Hradec Králové, studentka 5. ročníku všeobecného lékařství
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Prezentujeme případ pacienta s akutní disekcí ascendentní aorty, který podstoupil chirurgickou léčbu s úplnou náhradou oblouku aorty a s následným rozvojem multiorgánového selhání, dále poukazujeme na možnost léčby této komplikace za použití periferního reentry katétru.

SOUHRN

Kozáková V, Raupach J, Chovanec V, Hoffmann P, Vojáček J. Endovaskulární fenestrace aortální disekce po selhání kardiochirurgické léčby s úplnou náhradou aortálního oblouku

Akutní disekce aorty typu A (DAA) dle Stanfordské klasifikace je život ohrožující onemocnění postihující ascendentní aortu s různým přesahem na oblouk a descendentní aortu. DAA je pro svoji vysokou mortalitu v akutní fázi jednoznačnou indikací ke kardiochirurgické operaci. Standardním operačním přístupem je střední sternotomie a základním principem léčby je segmentální resekce primární trhliny intimy (entry) a náhrada vzestupné aorty cévní protézou v potřebném rozsahu. V případě šíření disekce na oblouk a  descendentní aortu a při současné distální hypoperfuzi je třeba provést kromě náhrady ascendentní aorty i kompletní náhradu oblouku aorty. Tento typ léčby na aortálním oblouku dnes umožňuje metoda Frozen Elephant Trunk (FET). Její princip je založen na úplné náhradě oblouku aorty cévní protézou a současné antegrádní implantaci stentgraftu do proximální descendentní aorty s použitím tzv. hybridní FET protézy. Tato léčba má své specifické komplikace, které je třeba včasně rozpoznat a léčit k minimalizaci následků.

Prezentujeme ojedinělý případ 51letého pacienta s DAA postihující celou aortu s přesahem až do pánevních tepen a s kolapsem pravého lumina způsobujícím splanchnickou hypoperfuzi. Pacient byl indikován k urgentní kardiochirurgické operaci s resuspenzí aortální chlopně, náhradou ascendentní aorty a úplnou náhradou aortálního oblouku za použití hybridní FET protézy. Průběh operace byl komplikován chybným zavedením FET protézy do falešného lumina descendentní aorty s následným rozvojem multiorgánového selhání. První den po operaci pacient podstoupil urgentní endovaskulární fenestraci aortální disekce v  úrovni proximální břišní aorty za použití periferního reentry katétru Outback. Následná implantace dvojice hrudních stentgraftů stabilizovala pravé lumen s  obnovením perfuze viscerálních tepen.

Klíčová slova: disekce ascendentní aorty, endovaskulární fenestrace, Frozen Elephant Trunk, reentry katétr

Major statement

We present a case of a patient with acute dissection of the ascending aorta, who underwent surgical intervention with total aortic arch replacement, which resulted in multiple organ failure and we inform about possibility of endovascular fenestration by means of peripheral re-entry catheter.

SUMMARY

Kozáková V, Raupach J, Chovanec V, Hoffmann P, Vojáček J. Endovascular fenestration of aortic dissection membrane after failed open total aortic arch replacement

Acute type A aortic dissection (DAA) is a life-threatening condition which affects ascending aorta but may extend into the arch and descending aorta. Most patients with type A dissection are managed surgically. The standard treatment is open surgical repair through median sternotomy and involves segmental resection of the primary intimal tear and reconstitution of the aorta with interposi- tion of a synthetic vascular graft. In case of extensive aortic disease involving both the aortic arch and the descending thoracic aorta a more aggressive treatment may be used, usually consisting of total arch replacement. The Frozen Elephant Trunk (FET) is nowadays a common treatment for patients with complex thoracic aortic disease, including aortic dissection. The FET uses a hybrid prosthesis and this approach is based on conventional replacement of the upstream aorta by the proximal segment, while the distal segment is implanted into the descending aorta in a single-stage procedure.

This surgical approach has its own potential complications, which must be detected early and treated in a timely manner. Here, we report a case of a  51-year-old male with complicated acute type A aortic dissection. The patient inicially underwent supracoronary and total aortic arch replacement with the use of the FET technique, which resulted in inadvertent landing of the distal part of the FET into the false lumen. This case was further complicated by the development of the distal malperfusion and multiple organ failure. The first postoperative day, the patient underwent an urgent endovascular fenestration of the aortic dissection performed by use of re-entry catheter Outback. The endovascular fenestration with additional stentgrafts implantation immediately restored true lumen perfusion with flow improvement into the visceral vessels.

Key words: ascending aorta dissection, endovascular fenestration, Frozen Elephant Trunk, re-entry catheter


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět