Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(1): 24 -29

Endovaskulární léčba poranění břišních cév během operace meziobratlových plotének

Endovascular repair of intra-abdominal vascular injury due to spinal disc surgery

Jan Terč1, Filip Cihlář1, Petr Vachata2, Jan Svoboda1, Ivan Humhej2, Vojtěch Smolka1, Jozef Jakabčin3
1 Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2 Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
3 Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Hlavní stanovisko práce

Prezentovat endovaskulární léčbu poranění velkých břišních cév během operace lumbální páteře.

SOUHRN

Terč J, Cihlář F, Vachata P, Svoboda J, Humhej I, Smolka V, Jakabčin J. Endovaskulární léčba poranění břišních cév během operace meziobratlových plotének

Iatrogenní poranění velkých břišních cév během operace meziobratlových plotének je vzácnou, přesto obávanou komplikací těchto výkonů. Krvácení během operačního výkonu je důvodem pro cílené vyšetření zobrazovacími metodami i v případě, že je pacient po operaci asymptomatický. Při progresi arteriovenózního zkratu může následně dospět až do stadia srdečního selhání. V  období mezi lety 2009-2019 byli na našem pracovišti endovaskulárně léčeni tři pacienti. Všichni tři byli v době intervence oběhově stabilní. Endovaskulární výkon s implantací stentgraftu a v jednom případě i spirál byl u všech pacientů technicky i klinicky úspěšný s pooperačním průběhem bez komplikací. Naše zkušenosti s endovaskulární léčbou těchto poranění potvrzují, že je vhodnou metodou ošetření u hemodynamicky stabilizovaných nemocných.

Klíčová slova: operace meziobratlové ploténky, iatrogenní poranění, ilické tepny, AV píštěl, endovaskulární terapie

Major statement

To present endovascular treatment of large abdominal vessels injuries during lumbar spine surgery.

SUMMARY

Terč J, Cihlář F, Vachata P, Svoboda J, Humhej I, Smolka V, Jakabčin J. Endovascular repair of intra-abdominal vascular injury due to spinal disc surgery

An iatrogenic injury of the major abdominal blood vessels is a rare yet feared complication of intervertebral disc surgery. Presence of bleeding during the surgery is a reason for targeted examination with imaging methods, even if the patient is asymptomatic after surgery. If arteriovenous fistula is present, the patient can later develop heart failure due to fistula progression. Between years 2012-2019, three patients were endovascularly treated in our department. All three were hemodynamically stable. An endovascular procedure with implantation of stentgrafts, and in one case with addition of coils, was technically and clinically successful, with no complications postoperatively. Our experiences with endovascular treatment of such injuries confirm, that it is an appropriate method of treatment in hemodynamically stable patients.

Key words: lumbal disk surgery, iatrogenic injury, iliac artery, arterio-venous fistula, endovascular treatment


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět