Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(1): 13 -18

Endovaskulární léčba traumatického krvácení u polytraumatických pacientů

Endovascular treatment of traumatic bleeding in polytraumatic patients

Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je zhodnotit endovaskulární léčbu cévního poranění u polytraumatických pacientů vyšetřovaných na CT protokolem na polytrauma.

SOUHRN

Černá M, Kocher M, Prášil V, Čižmář I. Endovaskulární léčba traumatického krvácení u polytraumatických pacientů

Cíl: Cílem práce je zhodnotit výsledky endovaskulární léčby poranění tepen, vyjma traumatického poranění aorty, u pacientů s polytraumatem vyšetřovaných na CT protokolem na polytrauma.

Metodika: V období od ledna 2008 do prosince 2018 jsme na našem pracovišti léčili 62 pacientů s polytraumatem pro poranění tepen. Jednalo se o 42 mužů a  20 žen ve věku od 3 do 87 let, věkový průměr byl 43 roky. Devět nemocných mělo endovaskulárně léčeno cévní poranění jater, 30 nemocných poranění sleziny, jeden nemocný měl současně trauma jater a sleziny, 12 pacientů poranění vnitřních iliakálních tepen, jeden nemocný měl poraněnou dolní frenickou tepnu a jeden pacient subklaviální tepnu.

Výsledky: Primární úspěšnost endovaskulární léčby byla v našem souboru 62 pacientů a 63 léčených poranění 96,8 %. Velké komplikace (opětovné krvácení s  následnou reintervencí) se vyskytly u dvou nemocných, tj. ve 3 % (v 10 % u poranění jater, ve 3 % u poranění sleziny). Žádné jiné velké komplikace v  souvislosti s endovaskulární léčbou se v souboru nevyskytly.

Závěr: Endovaskulární léčba cévního poranění, především parenchymových orgánů a pánve, je metoda jednoduchá, účinná, s velmi malým rizikem komplikací.

Klíčová slova: polytrauma, parenchymové orgány, endovaskulární léčba, embolizace

Major statement

The aim of this study is to evaluate the endovascular treatment of vascular injury in polytraumatic patients examined by CT using a  polytrauma protocol.

SUMMARY

Černá M, Kocher M, Prášil V, Čižmář I. Endovascular treatment of traumatic bleeding in polytraumatic patients

Background: The aim of this study is to evaluate the results of endovascular treatment of arterial injury, except aortic trauma, in polytraumatic patients investigated by CT with protocol of polytrauma.

Method: From January 2008 to December 2018 62 polytraumatic patients with arterial injury were treated at our department. There were 42 men and 20 women mean age 43 years, range 3-87 years. Nine patients treated endovascularly had vascular injury of the liver, 30 patients had splenic injury, one patient had trauma of the spleen and the liver, 12 patients had injuries of the internal iliac arteries, and one patient had injured inferior phrenic artery, another one subclavian artery.

Results: The primary clinical success of endovascular treatment of 62 patients and 63 treated injuries was 96.8%. Major complications (recurrent bleeding followed by reintervention) occurred in 2 patients, ie 3% (10% in liver injuries and 3% in spleen injury). No other major complications were found in this patients group.

Conclusion: Endovascular treatment of vascular injury, especially injury of parenchymal organs and pelvis, is a simple, effective method with a very low risk of complications.

Key words: polytrauma, parenchymal organs, endovascular treatment, embolization


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět