Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(1): 7 -12

Stentování krčního úseku vnitřní krkavice u pacientů s akutní ischemickou CMP způsobenou tandemovým uzávěrem
Je antegrádní technika bezpečná?

Stenting of cervical internal carotid artery in patients with acute ischemic stroke due to tandem occlusion
Is antegrade approach safe?

Martin Köcher1, Daniel Šaňák2, Jana Zapletalová3, Marie Černá1, Tomáš Veverka2, Vojtěch Prášil1, Milan Král2
1 Radiologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum FN a LF, Olomouc
2 Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum FN a LF, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení bylo zhodnotit bezpečnost antegrádní techniky řešení iCMP způsobené tandemovým uzávěrem.

SOUHRN

Köcher M, Šaňák D, Zapletalová J, Černá M, Veverka T, Prášil V, Král M. Stentování krčního úseku vnitřní krkavice u pacientů s akutní ischemickou CMP způsobenou tandemovým uzávěrem. Je antegrádní technika bezpečná?

Cíl: Endovaskulární léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) způsobené okluzí velké mozkové tepny se stala v prvních 6 hodinách po jejím vzniku zcela rutinní. Akutní iCMP však může být způsobena i takzvanou tandemovou okluzí. Cílem naší práce je zhodnotit bezpečnost antegrádní techniky řešení tandemové okluze.

Metodika: Do souboru byli zařazení všichni po sobě jdoucí pacienti s akutní iCMP a prokázanou tandemovou okluzí. Při přijetí byl klinický stav pacienta zhodnocen neurologem se stanovením iniciálního stupně neurologického deficitu pomocí NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) škály. Léčba tandemové okluze byla prováděna vždy antegrádní technikou. Stupeň rekanalizace intrakraniálního úseku mozkové cirkulace byl hodnocen podle škály TICI (Thrombolysis in Cerebral Infarction). Symptomatické intracerebrální krvácení (SICH) bylo hodnoceno podle SITS-MOST kritérií. Výsledný klinický stav byl zhodnocen po 90 dnech pomocí modifikované Rankinovy škály (mRS).

Výsledky: Celkem 39 pacientů (79,5 % mužů) průměrného věku 65,7 roku a  průměrného iniciálního NIHSS skóre 15 bylo na našem pracovišti indikováno k  léčbě akutní iCMP způsobené tandemovou okluzí. Rekanalizace (TICI 2b-3) bylo dosaženo u celkem 37 pacientů (94,9 %), kompletní rekanalizace (TICI 3) bylo dosaženo u 23 pacientů (59 %). Symptomatické intrakraniální krácení jsme zaznamenali u čtyř pacientů (10,3 %). Dobrého 90denního klinického výsledku (mRS 0-2) bylo dosaženo u 22 pacientů (56,4 %). Tříměsíční mortalita byla v  našem souboru pacientů 15,4 %. Při statistickém srovnání byl zjištěn signifikantní rozdíl v průchodnosti mezi jednovrstvými a dvouvrstvými stenty v  časném pooperačním období (100 % vs. 73,3 %, p = 0,023), nebyla však zjištěna signifikantní závislost mezi typem stentu a 90denním mRS (p = 0,123).

Závěr: Antegrádní technika léčby iCMP způsobené tandemovým uzávěrem je efektivní a bezpečná. Použití dvouvrstvých stentů zvyšuje riziko časné okluze extrakraniální části ACI, nemá však vliv na výsledný klinický stav.

Klíčová slova: akutní ischemická cévní mozková příhoda, tandemová okluze, mechanická trombektomie, stent-retriever, arteria carotis interna, stent

Major statement

The aim of study was to evaluate safety of antegrade treatment technique of ischemic stroke patients with tandem occlusion.

SUMMARY

Köcher M, Šaňák D, Zapletalová J, Černá M, Veverka T, Prášil V, Král M. Stenting of cervical internal carotid artery in patients with acute ischemic stroke due to tandem occlusion. Is antegrade approach safe?

Purpose: The mechanical thrombectomy became a standard treatment option in acute ischemic stroke patients with a symptomatic occlusion of large cerebral artery within first six hours after stroke onset. Acute ischemic stroke can also be caused by tandem occlusion. The aim of our retrospective study was to evaluate safety of carotid artery stenting and subsequent mechanical trombectomy (antegrade approach).

Methods: All consecutive IS patients treated due to tandem occlusion were enrolled into the retrospective analysis. Neurological deficit was scored using National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). In all patients we used antegrade technique. Achieved recanalization was rated using Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) scale. Symptomatic intracerebral haemorrhage (SICH) was assessed according to the SITS-MOST criteria. Ninety day clinical outcome was scored using modified Rankin (mRS) scale with score 0-2 for good outcome.

Results: In total 39 patients (79.5% of males, mean age 65.7 years) were treated for TO with a mean score of admission NIHSS 15 points. Overall recanalization (TICI2b/3) was achieved in 94.9% and complete (TICI 3) in 59% of patients. SICH after procedure was detected in 4 patients (10.3%). A good 90-day clinical outcome after 3 months was achieved in 22 patients (56.4%). The rate of 3-month mortality was 15.4%. In the statistical comparison, there was a significant difference in the patency of single-layer and double-layered stents in the early post-operative period (100% vs. 73.3%, p = 0.023), but no significant relationship between stent type and 90-day mRS was found (p = 0.123).

Conclusion: Antegrade treatment technique of ischemic stroke patients with tandem occlusion is effective and safe. The use of dual-layer stents increase the risk of early occlusion of the extracranial portion of the ACI, but does not affect the clinical outcome.

Key words: acute ischemic stroke, tandem occlusion, mechanical thrombectomy, stent-retriever, internal carotic artery, stent


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět