Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(2): 93 -98

Perfuzní CT mozku - možnosti optimalizace vyšetřovacího protokolu

Perfusion CT of the brain - possibilities of scan optimization

Jiří Bejček, Jan Baxa, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce
Optimalizovaný protokol perfuzního CT mozku je efektivní nástroj k diagnostice ischemického iktu se sníženou dávkou.
SOUHRN

Bejček J, Baxa J, Ferda J. Perfuzní CT mozku - možnosti optimalizace vyšetřovacího protokolu

Cíl: Analyzovat variabilitu intrakraniální cirkulace, navrhnout optimalizaci protokolu pro pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP) a ověřit proveditelnost nového protokolu. Metodika: Retrospektivně byl zhodnocen testovací soubor 46 pacientů, u kterých bylo provedeno perfuzní CT vyšetření mozku při podezření na CMP a zároveň nebyla prokázána významná stenóza či okluze karotického a intrakraniálního řečiště. U těchto osob byla provedena analýza časového průběhu intrakra-niální cirkulace v tepenném a žilním systému. Na základě této analýzy byla navržena úprava délky a časování perfuzního CT vyšetření mozku pomocí testovacího bolusu kontrastní látky. Optimalizovaným protokolem (20 opakovaných skenů s délkou 1,5 s v rozsahu celého mozku) byly postupně vyšetřeny dvě skupiny pacientů, kdy byla použita odlišná hodnota napětí na rentgence (80 kV a 70 kV). U těchto pacientů byla provedena analýza kvality vyšetření a radiační zátěže pomocí standardních ukazatelů dávky CTDIvol a DLP.

Výsledky: Pouze u jednoho pacienta bylo u optimalizovaného protokolu perfuzní CT vyšetření nehodnotitelné, u všech ostatních vyšetření bylo dosaženo optimální kvality zobrazení pro hodnocení. Bylo dosaženo snížení hodnot CTDIvol a DLP při perfuzním CT mozku u obou optimalizovaných protokolů.

U testovacího souboru byla průměrná hodnota CTDIvol 130,37 mGy, průměrná hodnota DLP byla 2068,17 mGy?cm. U optimalizovaného protokolu byla průměrná hodnota CTDIvol 85,64 mGy a průměrná hodnota DLP 1326,44 mGy?cm, u optimalizovaného protokolu se sníženým napětím na 70 kV byla průměrná hodnota CTDIvol. 50,57 mGy a průměrná hodnota DLP 783,42 mGy?cm.

Závěr: Optimalizace spuštění a redukce délky perfuzního CT mozku je možná na základě hodnot z testovacího bolusu kontrastní látky. Kombinací s  nízkonapěťovým protokolem lze výrazně snížit radiační zátěž.

Klíčová slova: akutní mozková ischemie, perfuzní CT mozku, snížení radiační dávky

Major statement

Optimized CT protocol of the brain perfusion is an effective tool in assessment of acute ischemic stroke with reduced dose.

SUMMARY

Bejcek J, Baxa J, Ferda J. Perfusion CT of the brain - possibilities of scan optimization

Aim: To analyze variability of intracranial circulation and to design optimization of protocol for patients with acute ischemic stroke and to verify feasibility of new protocol.

Method: The test group of 46 patients with suspected acute ischemic stroke, which underwent perfusion CT of the brain and CT angiography, was retrospectively assessed. CT angiography did not prove significant stenosis or occlusion of arteries. By these patients, time of intracranial circulation in arteries and veins was analyzed. Based on this analysis, adjustment of length and timing of perfusion CT of the brain was established with the help of test bolus technique of contrast agent. Two groups of patients were examined according to optimized protocols (20 repeated scans, one scan within 1.5 seconds, whole brain was covered) with different voltage on X-ray tube (80 kV and 70 kV). Volume CT dose index (CTDIvol) and dose length product (DLP) were assessed as standard indicators of dose.

Results: All examinations were evaluated as adequate from the point of view of diagnostic quality of examination. Only one examination in the optimized protocol with 70 kV was not evaluable. CT dose index and dose length product were reduced in both optimized perfusion CT protocols. Mean value of CTDIvol and DLP was 130.37 mGy and 2068.17 mGy?cm in the test group. Mean value of CTDIvol and DLP was 85.64 mGy and 1326.44 mGy ? cm in the optimized protocol and 50.57 mGy and 783.42 mGy?cm in the optimized protocol with voltage reduced to 70 kV.

Conclusion: Optimization of start and reduction of length of perfusion CT of the brain is possible based on test bolus technique of contrast agent. It is possible to significantly reduce dose with the help of low voltage protocol.

Key words: acute ischemic stroke, perfusion CT of the brain, dose reduction


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět