Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(2): 99 -106

Optimalizace split-bolus techniky podání kontrastní látky při celotělovém CT vyšetření u pacientů s polytraumatem

Split-bolus technique of contrast medium administration used in whole body CT examination of patient with polytrauma

Kristýna Bajcurová, Hynek Mírka, Eva Korčáková
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Split-bolus technika podání kontrastní látky je s výhodou použitelná při vyšetření pacientů s polytraumaty.

SOUHRN

Bajcurová K, Mírka H, Korčáková E. Optimalizace split-bolus techniky podání kontrastní látky při celotělovém CT vyšetření u pacientů s polytraumatem

Cíl: V současné době je více možností vyšetření pacientů s polytraumatem. První dvě možnosti jsou postkontrastní vyšetření provedená v jedné, či ve dvou fázích po jednofázovém podání bolusu kontrastní látky (KL). Třetí možností je v posledních letech stále více diskutované jednofázové vyšetření s vícefázovým podáním KL, tedy technikou split-bolus (SB). Tento článek se zabývá porovnáním těchto protokolů s cílem optimalizovat SB protokol, aby splňoval očekávanou diagnostickou kvalitu.

Metodika: Bylo vytvořeno pět skupin (A až E) vyšetřených pacientů. Ve skupinách A a B byla KL podána v jednofázovém bolusu, poté skupina A  podstoupila dvojfázové vyšetření, skupina B byla vyšetřena jednofázově. Skupiny C až E byly vyšetřeny technikou split-bolus.

V jednotlivých skupinách se neliší objem, ani koncentrace jodové KL, a to 100 ml a 350 mgI/ml. Jednotlivé rozdíly mezi skupinami byly statisticky zhodnoceny.

Výsledky: Byl zjištěn vysoce významný rozdíl v denzitě tepen mezi skupinou A v arteriální fázi a ostatními skupinami. Nicméně průměrná denzita tepen ve všech případech, až na pánevní tepny ve skupině C, dosahovala hodnoty 185 HU, kterou považujeme za přijatelnou. Významný rozdíl byl zjištěn v nasycení parenchymu jater ve skupině A oproti skupinám B až E. Při využití záplachu prvního bolusu KL fyziologickým roztokem (FR) bylo zjištěno zvýšení naměřených denzit v  parenchymových orgánech ve skupinách C a D oproti skupině E.

I přes to, že nebyl zjištěn významný rozdíl v denzitách jater a sleziny mezi skupinami C až E oproti B, hodnoty denzit u jednofázového vyšetření byly nižší o 6-14 HU.

Závěr: Protokoly s podáním KL technikou split-bolus hodnotíme jako diagnosticky kvalitní. Je možné jejich zařazení zejména v diagnostice u  pacientů s polytraumatem pro signifikantně nižší radiační zátěž a menší časovou náročnost vyšetření. Jednofázové podání bolusu KL je při jednofázovém vyšetření pro svoji nižší diagnostickou kvalitu méně přínosné.

Klíčová slova: celotělové CT vyšetření, polytrauma, split-bolus protokol, kontrastní látka

Major statement

Single pass CT examination with split-bolus administration of contrast medium - convenient to use it in multiple trauma patients.

SUMMARY

Bajcurová K, Mírka H, Korčáková E. Split-bolus technique of contrast medium administration used in whole body CT examination of patient with polytrauma

Objective: The possibilities of CT examinations in patients with multiple trauma are: two-phase, or single-phase CT examination, after a single-bolus contrast medium (CM) administration; and a single-pass CT examination after multiphasic CM administration, also called "split-bolus technique" (SB). This article compares few protocols and seeks an optimal diagnostic quality.

Methods: Five patient groups were created. Group A and B underwent a CT examination after administration of single bolus of CM, then group A underwent a two-phase examination in arterial and venous phase and group E underwent single-phase examination. Groups C, D and E underwent single-phase CT examination with split-bolus technique of CM administration. The CM volume of 100 ml and the concentration of 350 mgI/ml was used in all groups. The groups were statistically evaluated.

Results: There was a significant difference achieved in the density measured in arteries between group A vs. groups B-E. The value of 185 HU was exceeded in all observed reference regions, with the only exception in the pelvic arteries in group C. A significant difference was found in a saturation of the hepatic parenchyma between groups A vs. groups B-E. There was an increase of measured densities in parenchymal organs, when the saline flush after first CM bolus was used. Comparing densities in the liver and the spleen parenchyma, there was no significant difference between groups C-E vs. B, although in group B the densities were lower by 6-14 HU.

Conclusion: We achieved a good image quality in all SB protocols. Use of SB protocols brings a significant reduction of radiation dose along with a  smaller CM volume compared to previously published SB protocols. The singlephase CT examination after single bolus of CM didn´t achieve the diagnostic quality demanded in examinations of patients with trauma.

Key words: whole-body CT examination, multiple trauma, split-bolus technique, contrast


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět