Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(2): 71 -78

Zobrazení amyloidózy myokardu magnetickou rezonancí

Magnetic resonance imaging in myocardial amyloidosis

Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Milan Hromádka2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK, Plzeň
2 Kardiologická klinika LF UK, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Magnetická rezonance u nemocných s podezřením na amyloidózu srdečního svalu má význam v diferenciální diagnostice postižení myokardu ve vztahu k odlišení amyloidózy a hypertrofické kardiomyopatie, ale zároveň v odlišení amyloidózy z lehkých řetězců (AL) a transthyretinové amyloidózy (ATTR).

SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Hromádka M. Zobrazení amyloidózy myokardu magnetickou rezonancí

Magnetická rezonance u nemocných s podezřením na amyloidózu srdečního svalu má význam v diferenciální diagnostice postižení myokardu ve vztahu k odlišení amyloidózy a hypertrofické kardiomyopatie, ale zároveň v odlišení amyloidózy z  lehkých řetězců (AL) a transthyretinové amyloidózy (ATTR). Jelikož nejspecifičtějším testem k průkazu ATTR je v současnosti provedení scintigrafie s 69mTc-DPP, je úkolem magnetické rezonance srdce (CMR) především posouzení rozsahu postižení v myokardu v apikobazálním směru, posouzení transmurálního gradientu depozice a k odhalení infiltrace i v oblastech pro scintigrafii obtížně zobrazitelných - tedy pravá komora a stěna srdečních síní. U amyloidózy srdce se s výhodou využívají techniky pozdního sycení myokardu (late gadolinium enhancement - LGE) a také techniky T1 mapování.

Klíčová slova: amyloidóza myokardu, transthyretinová amyloidóza, amyloidóza z  lehkých řetězců, magnetická rezonance srdce

Major statement

Cardiac magnetic resonance (CMR) imaging has an important role in detection and differential diagnosis of the myocardial amyloidosis versus hypertrophic cardiomyopathy, but especially in differential diagnosis of both types of amyloid deposits in the heart muscle - transthyretin amyloidosis (ATTR) and light chain amyloidosis (AL).

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Hromádka M. Magnetic resonance imaging in myocardial amyloidosis

Cardiac magnetic resonance (CMR) imaging has an important role in detection and differential diagnosis of the myocardial amyloidosis versus hypertrophic cardiomyopathy, but especially in differential diagnosis of both types of amyloid deposits in the heart muscle - transthyretin amyloidosis (ATTR) and light chain amyloidosis (AL). Because of the most specific test to detect ATTR is scintigraphy, the transmural gradient and gradient apex to base of deposits evaluations are challenging in CMR, the imaging of the involvement in right ventricle and in atria is other important roles of CMR. The imaging techniques of CMR suitable in cardiac amyloidosis assessment are late gadolinium enhancement (LGE) and T1 mapping.

Key words: cardiac amyloidosis, transthyretin amyloidosis, light-chain amyloidosis, cardiac magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět