Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(2): 113 -117

Restaging pacientů s biochemickým relapsem po léčbě karcinomu prostaty pomocí PET/CT s 18F-fluorocholinem - naše první zkušenosti

18F-fluorocholine PET/CT restaging imaging in prostate cancer patients with biochemical failure - preliminary report

Eva Krčálová1,4, Martin Slanina2, Dagmar Kalousová2, Zuzana Poulová2, Jan Jansa3, Jiří Doležal1
1 Oddělení nukleární medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2 Radiologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
3 Klinika onkologie a radioterapie, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
4 Katedra interních oborů, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Hlavní stanovisko práce

Naše předběžná data ukazují, že pro zobrazení nádorové tkáně u pacientů v  biochemickém relapsu karcinomu prostaty s dosud nízkou hladinou PSA pomocí 18F-fluorocholin PET/CT je podstatná dynamika růstu PSA.

SOUHRN

Krčálová E, Slanina M, Kalousová D, Poulová Z, Jansa J, Doležal J. Restaging pacientů s biochemickým relapsem po léčbě karcinomu prostaty pomocí PET/CT s  18F-fluorocholinem - naše první zkušenosti

Cíl: Zhodnotit první zkušenosti s 18F-fluorocholin PET/CT (FCh PET/CT) při restagingu pacientů s biochemickým relapsem po léčbě karcinomu prostaty a  poukázat na úskalí této metody u pacientů s nízkou hladinou prostatického specifického antigenu (PSA).

Metodika: V průběhu 16 měsíců jsme na našem pracovišti vyšetřili 24 pacientů. Retrospektivně jsme hodnotili úspěšnost detekce rekurence karcinomu prostaty pomocí FCh PET/CT a souvislost pozitivity FCh PET/CT s hladinou PSA a jejími změnami v čase, Gleasonovým skóre a vstupním stagingem u celkem 14 pacientů s  dokumentovaným klinickým hodnocením.

Výsledky: Ze souboru 14 nemocných s hladinou PSA 1,76 ng/ml (0,44-2,88) byla rekurence karcinomu prostaty pomocí FCh PET/ CT detekována jen u šesti nemocných (senzitivita 43 %). Pacienti s pozitivním FCh PET/CT vykazovali nápadně kratší zdvojovací čas PSA (medián 4, 15 vs. 10,2) a měli vyšší Gleasonovo skóre než pacienti s negativním FCh PET/CT.

Závěr: Naše data ukázala nízkou senzitivitu restagingového FCh PET/CT u nemocných s nízkou hladinou PSA. Naše zjištění však naznačují, že detekce rekurence karcinomu prostaty s FCh PET/CT může být výtěžná i u pacientů s dosud nízkou hladinou PSA, ale s krátkým zdvojovacím časem PSA, který se tak jeví jako důležité indikační kritérium vyšetření.

Klíčová slova: 18F-fluorocholin, PET/CT, karcinom prostaty, prostatický specifický antigen

Major statement

Our preliminary data show that PSA kinetics is of great importance for successful tumour detection with 18F-Fluorocholine PET/CT in prostate cancer patients in biochemical failure with low PSA levels.

SUMMARY

Krčálová E, Slanina M, Kalousová D, Poulová Z, Jansa J, Doležal J. 18F-fluorocholine PET/CT restaging imaging in prostate cancer patients with biochemical failure - preliminary report

Aim: To evaluate preliminary experience with 18F-fluorocholine PET/CT (FCh PET/CT) restaging imaging in prostate cancer patients with biochemical failure and stress the problems with prostate cancer recurrence detection in patients with low prostate specific antigen (PSA) levels.

Methods: FCh PET/CT was performed for prostate cancer recurrence detection in 24 patients during 16 months. Of them, 14 patients with known clinical outcome were further retrospectively evaluated. We evaluated FCh PET/CT diagnostic performance in relation to PSA levels and PSA kinetics, Gleason score and initial staging.

Results: Median of their PSA levels was 1.76 ng/ml, range: 0.44-2.88. Prostate cancer recurrence was detected in only 6 patients out of 14 using FCh PET/CT, sensitivity reached 43%. FCh PET/CT positive patients had clearly shorter PSA doubling time (median 4.15 versus 10.2 in FCh PET/CT negative ones) and slightly higher Gleason score.

Conclusions: Although we achieved low FCh PET/CT sensitivity in patients with biochemical failure with low PSA levels, our data suggest that FCh PET/CT could be useful in those with still low PSA levels, but short PSA doubling time. PSA doubling time seems to be helpful in selecting (still) low level PSA patients for FCh PET/CT.

Key words: 18F-fluorocholine, PET/CT, prostate cancer, prostate-specific antigen


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět