Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(2): 79 -86

Současný pohled na staging karcinomu orofaryngu

Current approach in the staging of the oropharyngeal carcinoma

Jiří Ferda1, Eva Ferdová1, Jan Baxa1, Táňa Baráková1, Alena Skálová2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův ústav patologické anatomie
Hlavní stanovisko práce

Nové klasifikační schéma podle 8. revize TNM mění přístup ke stanovení klinického stadia u karcinomu orofaryngu podle asociaci nádoru s infekcí human papilloma virem, nádory mediované HPV se vyznačují odlišnou prezentací i v klinickém obraze i v zobrazovacích metodách.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J, Baráková T, Skálová A. Současný pohled na staging karcinomu orofaryngu

Karcinom orofaryngu mediovaný humánním papillomavirem (p16+) má v současnosti významně vzrůstající incidenci. Vzhledem k odlišnému chování a odlišné odpovědi na terapii je dle nové 8. revize TNM klasifikace prováděn jeho staging jiným způsobem od nádorů, které tuto asociaci nemají (p16-). U nádorů p16+ se často nádorové onemocnění prezentuje jako zvětšení krčních uzlin. Uzlinové metastázy vykazují často velmi vysokou heterogenitu a ani extranodální extenze však neznamená horší prognózu. Primární nádory p16+, ale i metastázy vykazují často významné změny glykolytické aktivity, které často souvisejí s charakterem perfuze nádorové tkáně. Významné rozdíly v zobrazení p16+ a p16- nádorů dovolují i prebiopticky předběžné určení HPV asociace.

Klíčová slova: karcinom orofaryngu, p16+ karcinom, glykolýza, nádorová heterogenita

Major statement

New classification scheme according the 8th revision of TNM changes the clinical stadium assessments in oropharyngeal carcinoma in the relation to human papilloma virus association, tumors mediated by the HPV exhibit different presentation both in clinical and imaging appearance.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J, Baráková T, Skálová A. Current approach in the staging of the oropharyngeal carcinoma

The incidence of carcinoma of the oropharynx mediated by the human papilloma virus (p16+) has extremely raised. The clinical and imaging appearance of p16+ and p16- tumors is different, p16+ tumors exhibit more pronounced heterogeneity, they shows different dynamics in the disease development and they are classified by the different way by the 8th revision of TNM classification. In tumors p16+, the clinical onset is frequently as nodal enlargement in cervical region, but nor the heterogeneity nor the extranodal extension is associated with the worse prognosis. Primary of p16+, but also nodal metastases exhibit important changes in glycolytic activity associated with the changes of blood perfusion very frequently. The marked differences of the imaging presentation enable to distinguish the p16+ and p16- oropharyngeal carcinoma, sometimes before biopsy.

Key words: oropharynx carcinoma, p16+ carcinoma, glycolysis, tumor heterogeneity


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět