Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2019;73(2): 125 -133

Magnetická rezonance v diagnostice placenta percreta

MRI diagnosis of placenta percreta

Pavla Hanzlíková1, David Matura2, Petr Matlák2
1 Ústav zobrazovacích metod OU, Ostrava
2 Gynekologicko-porodnická klinika FN, Ostrava-Poruba
Hlavní stanovisko práce

Autoři článku prezentují současný přístup k diagnostice nejinvazivnější poruchy placentace pomocí magnetické rezonance s demonstrací typických znaků na dvou kazuistikách.

SOUHRN

Hanzlíková P, Matura D, Matlák P. Magnetická rezonance v diagnostice placenta percreta

Cílem sdělení bylo na dvou případech demonstrovat typické znaky invazivní formy placenty - placenta percreta. Na vyšetření dvou pacientek s podezřením na možný rozvoj poruchy placentace prezentujeme typické znaky perkretní placenty. Vyšetření bylo provedeno na MR přístroji síly 1,5 T - Magnetom Avanto (Siemens, Erlangen).

Součásti sdělení je protokol používaný k vyšetření poruchy placentace na našem pracovišti.

V diskusi se zabýváme rizikovými faktory rozvoje této nozologické jednotky, rozebíráme různé stupně invaze placenty do stěny děložní. Věnujeme se normálnímu vývoji placenty v MR obraze, znakům hodnocení normální placenty a  zejména rozebíráme příznaky typické pro invazi placentární tkáně skrz stěnu děložní a serózu do malé pánve. V závěru zdůrazňujeme nutnost zkušenosti radiologa s hodnocením poruchy placentace, nutnost mezioborové spolupráce i  kooperace mezi jednotlivými centry.

Klíčová slova: magnetická rezonance, MR znaky invaze placenty, placenta percreta, prenatální diagnostika

Major statement

The authors present the current approach to diagnosing the most resilient placental disorder by magnetic resonance with the demonstration of typical signs in two case studies.

SUMMARY

Hanzlíková P, Matura D, Matlák P. MRI diagnosis of placenta percreta

In two cases, we demonstrate the typical features of the invasive form of the placenta - the placenta percreta. In the examination of two patients with suspicion of a possible development of placental disorder we present typical features of the placenta percreta. The examination was performed on 1.5 T MRI scanner - Magnetom Avanto (Siemens, Erlangen).

One part of the article presents the protocol used in our department.

The discussion will deal with risk factors for developing this nosological unit, discuss the various stages of invasion of the placenta to the uterine wall. We are dedicated to the normal development of the placenta in the MR image, characteristics evaluation normal placenta and in particular discuss the symptoms typical of placental tissue invasion through the uterine wall and serosa into a small pelvis. In conclusion, we emphasize the necessity of the radiologist´s experience with evaluation of placental disorder, the necessity of interdisciplinary collaboration and co-operation between specialized centers.

Key words: magnetic resonance imaging, placenta, placenta percreta, MRI signs of placental invasion, prenatal diagnosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět