Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(2): 87 -92

Využití CT s duální energií pro odlišení adenomů a non-adenomů nadledvin - první zkušenosti

Application of dual-energy CT to distinguish adrenal adenomas from nonadenomas - first experience

Hlavní stanovisko práce

Prospektivní studie ukázala statisticky signifikantní rozdíl mezi adenomy a  non-adenomy (karcinomy, feochromocytomy, metastázami) nadledvin pomocí využití nativního CT s duální energií.

SOUHRN

Szász P, Čtvrtlík F, Kučera P, Odstrčil F, Langová K, Kovář R, Študentová H, Hruška F, Tüdös Z. Využití CT s duální energií pro odlišení adenomů a non-adenomů nadledvin - první zkušenosti

Cíl: Cílem bylo zhodnotit roli single source dual-energy CT (ssDECT) při diferenciaci adenomů nadledvin od non-adenomů (metastáz, feochromocytomů a karcinomů).

Metodika: Do prospektivní studie bylo zařazeno 57 pacientů s celkem 63 lézemi nadledvin, 37 z nich byly adenomy a 26 non-adenomů (11 feochromocytomů, 11 metastáz, 4 primární karcinomy). Všichni pacienti podstoupili nativní CT s  využitím duální energie. U všech lézí jsme zaznamenali průměrnou hodnotu nativní denzity v monochromatických rekonstrukcích na energetické hladině 40 keV a 140 keV, efektivní protonové číslo Zeff, obsah tuku využitím materiálové dekompozice tuk/voda a podle hodnoty směrnice K jsme rozdělili spektrální křivky na stoupající, konstantní a klesající. Kvantitativní veličiny jsme statisticky srovnali pomocí t-testu nebo Mannova-Whitneyova U-testu. Četnost tří průběhů křivky jsme srovnali přesným Fischerovým testem. Zhotovili jsme Receiver Operating Characteristic (ROC) křivky pro porovnání diagnostické přesnosti jednotlivých kvantitativních veličin pro odlišení adenomů od non-adenomů.

Výsledky: Prokázali jsme statisticky signifikantní rozdíl mezi adenomy a  non-adenomy v hodnotách denzity při použití monochromatické energie 40 keV (17, 23 ? 22,68 vs. 52,77 ? 7,47 HU; p < 0,0001) a 140 keV (8,39 ? 9,83 vs. 24,50 ? 5,57 HU; p < 0,0001), v hodnotách Zeff (medián 7,70 vs. 7,82; p = 0, 0001) i  v obsahu tuku použitím materiálové dekompozice (-41,13 ? 147,64 vs. -262,07 ? 71,45 mg/ml; p < 0,0001). Průběh spektrální křivky byl u adenomů klesající v  17 případech, konstantní v 15 případech a stoupající v 5 případech, u  non-adenomů byla křivka klesající ve všech 26 případech (p = 0,001). V ROC analýzách nejlepší hodnoty dosáhla denzita při energii 40 keV (Area Under Curve 0,927).

Závěr: Prokázali jsme statisticky signifikantní rozdíl ve všech vybraných parametrech. Nativní ssDECT má potenciál diferencovat adrenální adenomy od non-adenomů.

Klíčová slova: CT s duální energií, adenom nadledvin, feochromocytom, adrenokortikální karcinom, metastáza

Major statement

Prospective study using unenhanced dual-energy CT revealed statistically significant difference between adrenal adenomas and non-adenomas (carcinomas, pheochromocytomas, metastases).

SUMMARY

Szász P, Čtvrtlík F, Kučera P, Odstrčil F, Langová K, Kovář R, Študentová H, Hruška F, Tüdös Z. Application of dual-energy CT to distinguish adrenal adenomas from non-adenomas - first experience

Aim: Our aim was to evaluate the role of single-source dual-energy CT (ssDECT) in the differentiation of adrenal adenomas from nonadenomas (i.e., metastases, pheochromocytomas and carcinomas).

Method: The prospective study included 57 patients with a total of 63 adrenal lesions, 37 of which were adenomas and 26 non-adenomas (11 pheochromocytomas, 11 metastases and four adrenocortical carcinomas). All subjects underwent unenhanced dual-energy CT. For all lesions, we measured the mean value of unenhanced density in Hounsfield units (HU) using monochromatic reconstructions on the 40-keV and 140-keV energy levels, the effective atomic number (Zeff) and the fat content using fat-water material decomposition, and according to the K-value we divided the HU spectral curves into ascending, straight and descending ones. Quantitative parameters were statistically compared by means of a T-test or MannWhitney U-test. We compared the frequency of the shapes of the spectral curves with Fischer´s exact test. We created Receiver Operating Characteristic (ROC) curves to compare the diagnostic accuracy of individual variables to distinguish adenomas from non-adenomas.

Results: Our results revealed statistically significant differences between adenomas and non-adenomas in mean attenuation using monochromatic energy of 40 keV (17.23 ? 22.68 vs. 52.77 ? 7.47 HU; p < 0.0001) and 140 keV (8.39 ? 9.83 vs. 24.50 ? 5.57 HU; p < 0.0001), in Zeff values (median 7.70 vs. 7.82; p = 0.0001) and in fat content using material decomposition (-41.13?147.64 vs. -262.07 ? 71.45 mg/ml; p < 0.0001). The shape of the spectral curve in adenomas was descending in 17 cases, straight in 15 cases and ascending in five cases; in non-adenomas the curve was descending in all 26 cases (p = 0.001). In ROC analyses, the best values were reached with a mean density at 40 keV energy level (Area Under Curve 0.927).

Conclusion: Our result revealed statistically significant differences in all the selected parameters. Unenhanced ssDECT seem to have the potential to differentiate adrenal adenomas from non-adenomas.

Key words: dual-energy CT, adrenal adenoma, pheochromocytoma, adrenocortical carcinoma, metastasis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět