Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(2): 118 -124

Vizualizace adenokarcinomu pankreatu a jeho diferenciální diagnostika pomocí zobrazovacích metod

Visualisation of pancreatic adenocarcinoma and its differential diagnosis using imaging methods

Róbert Psár1,2,4, Ondřej Urban3,4, Marie Černá5, Veronika Psárová6
1 Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s.
2 Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s., Prostějov
3 2. interní klinika gastroenterologická a geriatrická FN, Olomouc
4 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
5 Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc
6 Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s.
Hlavní stanovisko práce

Cílem přehledového článku je představit ucelený obraz o současném zobrazování adenokarcinomu pankreatu a jeho diferenciální diagnostiky pomocí moderních zobrazovacích metod. Článek by mohl pomoci mnohým lékařským odbornostem jako vodítko v pochopení výhod a nevýhod jednotlivých zobrazovacích metod v  diagnostice a zejména diferenciální diagnostice této nemoci.

SOUHRN

Psár R, Urban O, Černá M, Psárová V. Vizualizace adenokarcinomu pankreatu a  jeho diferenciální diagnostika pomocí zobrazovacích metod

Nádory pankreatu jsou čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s  rakovinou na světě. Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s nejvyšší incidencí karcinomu pankreatu.

Mortalita těsně kopíruje incidenci i proto, že ani v současnosti častokrát nedokážeme toto onemocnění včasně a správně diagnostikovat. Jeden z hlavních diagnostických problémů představují izodenzní tumory pankreatu, které nejsme schopni vizualizovat pomocí CT. Kromě CT sehrávají zásadní roli v diagnostice karcinomu pankreatu i ostatní zobrazovací metody, a to břišní ultrasonografie, magnetická rezonance, endoskopická ultrasonografie a pozitronová emisní tomografie. Článek shrnuje zásadní informace o zobrazování adenokarcinomu pankreatu a jeho odlišení od ostatních solidních tumorózních mas.

Mezi nejčastější neoplazie, které se uvádějí v diferenciální diagnostice adenokarcinomu, zařazujeme neuroendokrinní tumory, solidní pseudopapilární tumor, lymfom a pankreatické metastázy jiných primárních tumorů. Ačkoliv adenokarcinom pankreatu tvoří majoritní podíl z hlediska počtu solidních pankreatických mas, je důležité myslet i na další raritnější léze, které mohou napodobovat toto maligní onemocnění. Patří k nim některé vrozené stavy, lipomatóza pankreatu, peripankreatické léze, jiné méně časté tumory nebo sarkoidóza pankreatu. Samostatnou kapitolu zasluhuje i odlišení adenokarcinomu pankreatu od tumoriformní chronické pankreatitidy.

Klíčová slova: diferenciální diagnostika, duktální adenokarcinom pankreatu, chronická pankreatitida, tumory pankreatu, zobrazovací metody

Major statement

The aim of this article is to present a comprehensive picture of contemporary pancreatic adenocarcinoma imaging and its differential diagnosis using modern imaging methods.

Our overview article could help many medical specialists as a guideline in understanding the advantages and disadvantages of imaging methods in diagnostics and especially differential diagnostics of this disease.

SUMMARY

Psár R, Urban O, Černá M, Psárová V. Visualisation of pancreatic adenocarcinoma and its differential diagnosis using imaging methods

Pancreatic tumours are the fourth most common cause of cancer-related deaths in the world. Czech Republic has long been amongst countries with the highest incidence of pancreatic carcinoma. Mortality closely reflects incidence, because even at present time, we often fail to diagnose this disease in a  timely and correct manner. Isoattenuating tumours that cannot be visualised on CT is one of the major diagnostic problems. In addition to CT, other imaging methods, such as abdomi nal ultrasonography, magnetic resonance imaging, endoscopic ultrasonography and positron emission tomography, play a crucial role in the diagnosis of pancreatic cancer. The article summarises essential information about pancreatic adenocarcinoma imaging and its distinction from other tumours. Among the most common neoplasms mentioned in its differential diagnosis are neuroendocrine tumours, solid pseudopapillary tumour, lymphoma and metastases into the pancreas. Although pancreatic adenocarcinoma forms the majority share of the number of solid pancreatic masses, it is important to think of other more rare lesions that can imitate this malignant disease. These include, for example, some congenital conditions, fatty infiltration-replacement, peripancreatic lesions, other uncommon tumours or pancreatic sarcoidosis. The distinction of pancreatic adenocarcinoma from tumour-like chronic pancreatitis also deserves a separate chapter.

Key words: differential diagnosis, pancreatic ductal adenocarcinoma, chronic pancreatitis, pancreatic tumours, imaging methods


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět