Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2019;73(2): 107 -112

Ultrazvukové hodnocení uzlů štítné žlázy včetně shear wave elastografie

Assessment of thyroid nodules by ultrasonography including shear wave elastography

Zuzana Sedláčková1, Jan Heřman2, Tomáš Fürst1, Richard Salzman2, Miroslav Heřman1
1 Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Přínos elastografických měření k diagnostice malignity uzlů štítné žlázy je sporný.

Přestože výsledky měření bývají samy o sobě statisticky signifikantní, hodnocení klasických ultrazvukových parametrů je dostačující.

SOUHRN

Sedláčková Z, Heřman J, Fürst T, Salzman R, Heřman M. Ultrazvukové hodnocení uzlů štítné žlázy včetně shear wave elastografie

Cíl: Nalezení nejpřínosnější kombinace parametrů pro určení malignity uzlu štítné žlázy a zhodnocení případného přínosu shear wave elastografie.

Metodika: Provedli jsme ultrazvukové vyšetření uzlů štítné žlázy u 89 pacientů indikovaných k biopsii. Hodnotili jsme epidemiologická a ultrazvuková data včetně elastografie.

Výsledky: Maligní uzly štítné žlázy převažovaly statisticky signifikantně u  mužů a u pacientů se zvětšenými lymfatickými uzlinami. Maligní uzly byly neostře ohraničené, větší velikosti a s mikrokalcifikacemi. Při elastografických měřeních jsme u maligních uzlů naměřili statisticky signifikantně vyšší maximální tuhost a nižší minimální tuhost. Senzitivita a  specificita ultrazvukových parametrů bez elastografie byla 86 % a 84 %, s  přidáním elastografie se hodnoty nezměnily.

Závěr: Hodnocení klasických ultrazvukových parametrů bylo k určení diagnózy dostačující a přidání elastografických parametrů nepřineslo zlepšení.

Klíčová slova: štítná žláza, uzel, ultrazvuková elastografie

Major statement

The benefit of ultrasonographic elastography in diagnosing malignant thyroid nodules is questionable. Despite the fact that the results of elastographic measurements alone tend to be statistically significant, the assessment of classic ultrasonographic parameters is sufficient.

SUMMARY

Sedláčková Z, Heřman J, Fürst T, Salzman R, Heřman M. Assessment of thyroid nodules by ultrasonography including shear wave elastography

Aim: To find the best combination of parameters for diagnosing malignant thyroid nodules and for the assessment of possible benefit of shear-wave elastography.

Methods: We performed an ultrasonographic examination of thyroid nodules in 89 patients indicated for biopsy. We evaluated epidemiologic and ultrasonographic data including elastography.

Results: Malignant thyroid nodules prevailed statistically significantly in men and in patients with enlarged lymph nodes. Malignant nodules had irregular margins, were bigger, and were associated with microcalcifications. We found statistically significantly higher stiffness and lower minimum stiffness in malignant tumors during elastographic measurements. The sensitivity and specificity of ultrasound parameters without elastography were 86% and 84%, respectively; the values did not change after adding elastography.

Conclusion: The assessment of classic ultrasonographic parameters was sufficient for diagnosis and the addition of elastographic parameters did not improve the results.

Key words: thyroid, nodule, ultrasonographic elastography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět