Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2019;73(3): 177 -182

Radionuklidová vyšetření CNS

Radionuclide imaging of central nervous system

Jiří Doležal, Eva Krčálová
Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje přehledovou formou současné možnosti radionuklidového zobrazení mozku a likvorových prostor.

SOUHRN

Doležal J, Krčálová E. Radionuklidová vyšetření CNS

Cíl: Přehledový článek shrnuje současné možnosti radionuklidového zobrazení mozku a likvorových prostor.

Metodika: V článku jsou představeny jednotlivé radionuklidová metody, jako je perfuzní SPECT mozku, SPECT s 123I-joflupanem pro detekci poruch dopaminergní neurotransmise, PET zobrazení regionálního metabolismu glukózy v mozku, PET vyšetření regionálních změn syntézy DNA v mozku u mozkových nádorů, PET zobrazení hypoxie mozkových nádorů, PET mozku pro průkaz beta-amyloidových neuritických plaků a scintigrafie likvorových prostorů.

Výsledky: Zmiňované metody prováděné na autorově pracovišti jsou prezentovány formou přiložených scintigramů.

Závěr: Nukleární mediána disponuje celou řadou zajímavých radionuklidových metod, které hrají důležitou roli v managementu pacientů s onemocněními mozku, jako jsou cerebrovaskulární choroby, m. Parkinson, demence a mozkové nádory. Radionuklidová metody, zejména PET, se podílejí na stanovení diagnózy, prognózy a hodnocení efektu léčby.

Klíčová slova: mozek, scintigrafie, SPECT, PET

Major statement

The article provides an overview of current radionudide brain imaging methods and summarizes the areas of their applications

SUMMARY

Doležal J, Krčálová E. Radionuclide imaging of central nervous system

Aim: The article provides an overview of current radionuclide brain imaging modalities including scintigraphy, SPECTand PET. Review summarizes the key areas of their applications.

Method: SPECT brain perfusion imaging, SPECT presynaptic dopamine transporters assessment and PET metabolic brain imaging methods disclosing not only brain glucose metabolism (using 18F-FDG), but also DNA synthesis in high-grade gliomas (18F-FLT), tumour hypoxia (using 18FMISO) and beta-amyloid neuritic plaques deposition in patients with m. Alzheimer are described as well as radionudide cistemography.

Results: Aforementioned methods performed at our department are presented via enclosed scintigrams.

Conclusion: Radionuclide brain imaging methods plays an important role in managing patients with brain diseases, such as cerebro-vascular disease, dementias, m. Parkinson, m. Alzheimer and brain tumours. Radionudide brain imaging methods (particularly PET tumour imaging) enable us to provide diagnosis, prognosis and evaluate treatment response.

Key words: brain imaging, scintigraphy, SPECT, PET


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět